สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79.83 เงิน 12 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา  นัยนันท์
 
1. นางสาวกิติพร  พลศร
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายชูพงษ์  รอดดี
2. เด็กชายธนพล  ทองรวย
 
1. นางสาวประพิณ  แสงสะอาด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.3 เงิน 7 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายอัครเดช   ชูประยูร
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ป้อมสกุล
 
1. นางสาวณัฏฐนิช  วางที