สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวธรรมาภรณ์  ว่องไวพาณิชย์
2. นางสาวพัชญา  ชำนาญกุล
3. นางสาวอมรรัตน์  จิตรรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์  สิงห์มนัส
2. นางมธุรส  ไก่แก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกีรติ  กลีบทอง
2. นายจักรกฤษ  แพทย์วงษ์
3. นายศุภโชค  รุ่งชีวิน
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร
2. นางสาวแสงดาว  สืบด้วง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.4 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  พุ่มทอง
2. นางสาวชนกานต์  ดีคล้าย
3. นายณัฐดนัย  ไพรวัลย์
4. นายตรีภูรินทร์  พุทธิพงษ์
5. นายปฐมพงศ์  เอกผดุงพงศ์
6. นางสาวปรียาภรณ์  แสงทวี
7. นายพงศ์ระพี  ศิริเหลืองทอง
8. นายพชร  โจรน์บุญถึง
9. นายภาณุพงศ์  ปัจศรี
10. นายภานุพงศ์  ทรัพย์สมบัติ
11. นายภานุพงศ์  ทองดีเลิศ
12. นางสาวศิริพร  ทรงปัญญา
13. นายศิวกร  โสมจันทร์
14. นายศุภชีพ  กนกพัฒนากร
15. นายสรรเพชญ  สร้อยสน
16. นายสหพชร  เพชรบรม
17. นายสหรัฐ  พัฒนศิริ
18. นายสุทธิวัชร์  หอมนาน
19. นายอธิวัชร  อมรชัยยาพิทักษ์
20. นายเพชร  พรหมสีทอง
 
1. นายจิตเสน  เหล็งหวาน
2. นายชัชพล  ศิริกุล
3. นางรุ่งนภา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงวนิดา  แย้มลา
 
1. นางสาวดวงพร  พงษ์พิทักษ์
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวญานิกา  โพธิ์ทอง
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
6 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนี  เรือนเพชร
2. นางสาวชลิตตา  จักรวาฬณิชย์
3. นางสาวนันทมน  ล้วนอุดมศิริ
4. นางสาวพัชรี  บุญชู
5. นางสาวศศิภรณ์  อ้นเกตุ
6. นางสาวศิรินารถ  หลวงแจ่ม
 
1. นายกฤษ  น้อยผล
2. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
3. นางณปภัช  สนธิสว่าง
4. นายณรินทร์  ชำนาญดู
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวธิดา  พงษ์สุทัศน์
2. นางสาวรติมา  จันทะโก
3. นางสาวอณุภา  ชนะวัฒนานนท์
 
1. นางสาวพิณกาญจน์  อรรถอนันต์
2. นางศรีไว  มหาพรหม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวธนพร  เติมสายทอง
2. นางสาวธัญญา  ศรีอำนวย
3. นางสาวสุพรรษา  คชายุทธ
 
1. นางสาวพิณกาญจน์  อรรถอนันต์
2. นางศรีไว  มหาพรหม
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวภาวดี  นุ่มวัฒนา
2. นางสาววรรณวิมล  สนตุ่น
3. นางสาวอรอุษา  จันทร์โสม
 
1. นางวิจิตรา  เศรษฐกร
2. นางอุมาพร  เพ่งผล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชนรัตน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   ภักดีสุทธิ์
3. เด็กชายณัฐวัตร  นวนประโคน
4. เด็กชายธนพนธ์  สะอาดเอี่ยม
5. เด็กชายนนทวัฒน์  แต่แดงเพชร
6. เด็กชายพศิน  สาหร่าย
7. เด็กชายพีรณัฐ  กาญจนบำรุงสกุล
8. เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้นเคย
 
1. นายธวัช  พวงแก้ว
2. นางปณิตา  เจริญบุญ
3. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ