สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวรัตน์ติยา    อุปะทะ
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
2 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 11 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายกฤษฎา  ยังมีมา
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  วัชระ
3. นายจุมพล  ญาณโกมุท
4. เด็กชายนิรวิทธ์  อินทร์อ่อน
5. นายปาราเมศ  บัวดวง
6. นายพฤกษ  เครือหงษ์
7. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงเพชร
8. นางสาวสาภินันท์  รังวัด
9. นางสาวสุพัตรา  อินอากร
10. เด็กหญิงสุภาณี  อินอากร
 
1. นางสาวชมพูนุท  มากกำเหนิด
2. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง 4 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายกฤตเมธ  เฟื่องฟู
2. นายชนินทร์  พรหมเจริญ
3. เด็กชายธรรมรักษ์  หมวกเพ็ชร
4. เด็กชายภัครพงษ์  โพธิสาระ
5. เด็กชายรณกร  พิชัยณรงค์
6. เด็กชายวชิรดล  เพิ่มคำ
7. เด็กชายวิริทธิ์พล  แข็งธัญญะกรณ์
8. นายอุกฤษฎ์  สุขศรี
 
1. นางดวงเดือน   นามนัย
2. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
3. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงณัฐพร  เพชรนิล
2. เด็กหญิงปรายฝน  เกตุแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.7 เงิน 8 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายธนธรณ์  บุญศรีภิรัตน์
2. นายโสภณ  เลียบดี
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 10 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวชนัดดา  อัยราพจน์
 
1. นายสถิตย์  เสมาใหญ่
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 12 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายชรินทร์  กิตติชาติเชาวลิต
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร