สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนายุทธ  กาญจนานุช
 
1. นายทวีศักดิ์  ป้อมสีทอง
 
2 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายอนันต์  ก่ำแพ
 
1. นายอัษฎางค์  เดชรอด
 
3 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงนุชชุรี  ศรีคำภา
 
1. นางสาวพักตร์ระพี  แจ่มเล็ก
 
4 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายคณพัฒน์  รอไกรเพชร
2. เด็กหญิงคีตภัทร  พลที
3. เด็กหญิงชนิตา  คุ้มปริยัติ
4. เด็กหญิงฌัชชา  วีระจตุพรพันธ์
5. เด็กชายณัฐธัญ  สมานสุขุมาล
6. เด็กชายตรัยคุณ  พัศดร
7. เด็กชายตฤณณ์  ไตรลักษณ์
8. เด็กหญิงพิชญาภัค  สิงห์เดช
9. เด็กชายพิชัย  อารมณ์ชื่น
10. เด็กหญิงภัทฐพร  แก้วกัญยา
11. เด็กหญิงวัชรีพร  คงสมเพชร
12. เด็กหญิงวิไลพร  ทองภาพ
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงสำลี
14. เด็กหญิงศุภิสรา  สิตตะวิบุล
15. เด็กหญิงเปรมกมล  สระทอง
16. เด็กหญิงเพลงดาว  มงคลเสริม
17. เด็กชายเอกณัฐ  ทองธิว
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
2. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
3. นายธราพงศ์  พรหมแจ้ง
4. นายมนพ  จักษา
5. นายยุรนันท์  ยะโสธร
6. นายศรัณยู  ปรีชา
7. นางสุชาดา  พลสูงเนิน
8. นางสาวเขมนิจ  รัตนเดชาภิวัฒน์
 
5 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวณัฐธยาน์  วิมลวุฒินันท์
2. นางสาวนิพามาศ  รวมธรรม
3. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์อุดม
4. นางสาวภัทริกา  มิ่งมงคล
5. นางสาววมลณัฐ  ทิมอ่อน
6. นายสรวิชญ์  ไชยศิลป์
7. นายสิรวิชญ์  ไชยศิลป์
8. นางสาวสุชานันท์  เดชฟุ้ง
9. นายอรรถพล  ศาสตร์สูงเนิน
 
1. นายขจรศิษฎ์   ชุมพร
2. นายธนรัฐ   อยู่สุขเจริญ
3. นายธาราพงค์   พรหมแจ้ง
4. นายมนพ   จักษา
5. นายยุรนันท์  ยโสธร
6. นายศรัณยู  ปรีชา
7. นางสุชาดา   พลสูงเนิน
8. นางสาวเขมนิจ  รัตนเดชาภิวัฒน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ศรีพิโรจน์
2. เด็กชายชวนเฉลิม  กวีวัจน์
3. เด็กหญิงธนพร  ประทุมรัตน์วัฒนา
4. เด็กหญิงปาลิตา  เจริญสันดร
5. เด็กชายศิรินทร์  พาลีบัตร
 
1. Mr.Andrew Thony  Miralles
2. นายจีระศักดิ์  ศรีจันทร์แก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวธนินทร  อ้วนล่ำ
2. นายธีรพัฒน์  กุลพฤกษ์
3. นางสาวผกาวัลย์  เอี่ยมรัตนโยธิน
4. นายภรัณศ์ชยุตม์   ศริศักดิ์ภูรีกุล
5. นางสาววชิราภรณ์  บุญโพธิ์
 
1. Mr.Andrew Thony  Miralles
2. นายจีระศักดิ์  ศรีจันทร์แก้ว
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายชัยเนตร   แนบสนิท
2. นางสาวรวิวรรณ    อินทชิต
 
1. นางสาวเปรมฤดี  พิมพิสาร
2. นางเสาวณีย์   สมบูรณ์ศิโรรัตน์