สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายเกรียงไกร  แสงศรี
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
 
2 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  สุรินทร์
2. นางสาวญาณิศา  ศรีสุวัฒน์
3. นางสาวฐิติกานต์  เอี่ยมกาย
4. นางสาวปริยาภัทร  อนันทสุข
5. นางสาวภิชากรณ์  ขวัญพงษ์
6. นางสาวภูริตา  เจริญสุข
7. นางสาวอมราวดี  สายสุวรรณ
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
2. นางกรรณิการ์  พนารักษ์
3. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
4. นางอินทิรา  บำรุงตน
 
3 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ศรีพิโรจน์
2. เด็กชายชวนเฉลิม  กวีวัจน์
3. เด็กหญิงธนพร  ประทุมรัตน์วัฒนา
4. เด็กหญิงปาลิตา  เจริญสันดร
5. เด็กชายศิรินทร์  พาลีบัตร
 
1. Mr.Andrew Thony  Miralles
2. นายจีระศักดิ์  ศรีจันทร์แก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวธนินทร  อ้วนล่ำ
2. นายธีรพัฒน์  กุลพฤกษ์
3. นางสาวผกาวัลย์  เอี่ยมรัตนโยธิน
4. นายภรัณศ์ชยุตม์   ศริศักดิ์ภูรีกุล
5. นางสาววชิราภรณ์  บุญโพธิ์
 
1. Mr.Andrew Thony  Miralles
2. นายจีระศักดิ์  ศรีจันทร์แก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงปรียา  กฤตถิรพุทธิ์
2. เด็กชายวรพงศ์  รวยดี
3. เด็กชายสายชล  ระมั่งทอง
 
1. นางสาวมธุรส  เหมโส
2. นายวัชรศักดิ์  จิตรแน่น
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายธนชิต  ปานมีสี
2. เด็กชายวังณรงค์  วงค์รักษ์
 
1. นางกนกพร  ปานเผือก
2. นายนิธิโรจน์  เพ็ชรศรีงาม
 
7 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงมรกต  แสงเพลิง
 
1. นางสาวศศิพันธุ์  บุญญเวช
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.5 ทอง 6 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายณัฐวัศ  แซ่ห่าน
 
1. Mr. Xian Fei  Deng
 
9 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวสุวิดา  ระโหฐาน
 
1. นายอัษฎางค์  เดชรอด
 
10 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนายุทธ  กาญจนานุช
 
1. นายทวีศักดิ์  ป้อมสีทอง
 
11 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกิตติภพ  โชติช่วง
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
 
12 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายวันชัย  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายพงษ์พันธุ์  แก้วอนันต์
 
13 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายอนันต์  ก่ำแพ
 
1. นายอัษฎางค์  เดชรอด
 
14 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงนุชชุรี  ศรีคำภา
 
1. นางสาวพักตร์ระพี  แจ่มเล็ก
 
15 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายคณพัฒน์  รอไกรเพชร
2. เด็กหญิงคีตภัทร  พลที
3. เด็กหญิงชนิตา  คุ้มปริยัติ
4. เด็กหญิงฌัชชา  วีระจตุพรพันธ์
5. เด็กชายณัฐธัญ  สมานสุขุมาล
6. เด็กชายตรัยคุณ  พัศดร
7. เด็กชายตฤณณ์  ไตรลักษณ์
8. เด็กหญิงพิชญาภัค  สิงห์เดช
9. เด็กชายพิชัย  อารมณ์ชื่น
10. เด็กหญิงภัทฐพร  แก้วกัญยา
11. เด็กหญิงวัชรีพร  คงสมเพชร
12. เด็กหญิงวิไลพร  ทองภาพ
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงสำลี
14. เด็กหญิงศุภิสรา  สิตตะวิบุล
15. เด็กหญิงเปรมกมล  สระทอง
16. เด็กหญิงเพลงดาว  มงคลเสริม
17. เด็กชายเอกณัฐ  ทองธิว
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
2. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
3. นายธราพงศ์  พรหมแจ้ง
4. นายมนพ  จักษา
5. นายยุรนันท์  ยะโสธร
6. นายศรัณยู  ปรีชา
7. นางสุชาดา  พลสูงเนิน
8. นางสาวเขมนิจ  รัตนเดชาภิวัฒน์
 
16 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวณัฐธยาน์  วิมลวุฒินันท์
2. นางสาวนิพามาศ  รวมธรรม
3. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์อุดม
4. นางสาวภัทริกา  มิ่งมงคล
5. นางสาววมลณัฐ  ทิมอ่อน
6. นายสรวิชญ์  ไชยศิลป์
7. นายสิรวิชญ์  ไชยศิลป์
8. นางสาวสุชานันท์  เดชฟุ้ง
9. นายอรรถพล  ศาสตร์สูงเนิน
 
1. นายขจรศิษฎ์   ชุมพร
2. นายธนรัฐ   อยู่สุขเจริญ
3. นายธาราพงค์   พรหมแจ้ง
4. นายมนพ   จักษา
5. นายยุรนันท์  ยโสธร
6. นายศรัณยู  ปรีชา
7. นางสุชาดา   พลสูงเนิน
8. นางสาวเขมนิจ  รัตนเดชาภิวัฒน์
 
17 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวจิดาภา  โกมลรุจิ
2. นางสาวณัฐกฤตา  ปพนธนัตถ์
3. นางสาวนฤมล  อุไรรัตน์
4. นางสาวพนมพร  วิธูรัตน์
5. นางสาวพิชญาภา  ณีระสิงห์ ณ อยุธยา
6. นางสาวรัชฎาภรณ์  มหาบุณย์
 
1. นางสาวกฤตติยา  สุวรรณชล
2. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
3. นางชุติมา  ลินิฐฎา
4. นายมนพ  จักษา
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นายปรินทร   กอวรกุล
 
1. นางวงศ์สิริ   เทพหนู
 
19 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นายธนัท  ธัญญพงศ์พานิช
 
1. นางสุนีย์  ทาทอง
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นายดลเดช  ชึตต์
 
1. นางช่อทิพย์  อยู่หลาย
 
21 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 11 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  รุ่งกำจัด
 
1. นางสาวธัญชนก  พรรณวงษ์
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร   เนตรรัตนะ
 
1. นางเสาวณีย์   สมบูรณ์ศิโรรัตน์
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงไกร   ศรีทองอินทร์
 
1. นางเสาวณีย์   สมบูรณ์ศิโรรัตน์
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายชัยเนตร   แนบสนิท
2. นางสาวรวิวรรณ    อินทชิต
 
1. นางสาวเปรมฤดี  พิมพิสาร
2. นางเสาวณีย์   สมบูรณ์ศิโรรัตน์
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.83 เงิน 12 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายนิติกร   บุตรภักดี
2. เด็กชายสหรัฐ   สวยสุข
3. เด็กชายเอกรัฐ   คันธาภิชาติ
 
1. นางกนกวรรณ  แสนจำหน่าย
2. นางสาวอำพันธ์  สุดใจ
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายภาติยะ   เพ็งสุข
 
1. นางสาวอำพันธ์  สุดใจ
 
27 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นายชาญชัย  วินทะไชย
2. นายณัฐพงศ์  รอดเที่ยง
3. นายทินวุฒิ  บัวรอด
4. นายพีรพัฒน์  นันทะโคตร์
5. นายวัฒนา  ตุ้มเทียน
 
1. นายจิราวัฒนา  ศรีสว่าง
2. นายสมบุญ   ทัพทอง
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. เด็กหญิงลูกปลา  ตุ้มเทียน
2. เด็กหญิงอรอนงค์  หวังดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  จบดี
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางสาวอินธุกาญ  จันทิมาลย์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นายศรายุทธ  กองเป็ง
2. นายอภิวัฒน์  อุ่มวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรทรัพย์
2. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 12 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายจีรพันธ์  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายธณัฎสรณ์  คำเนียม
3. เด็กชายปฏิพล  นุชประเสริฐ
4. เด็กชายปราโมทย์  แสนพันทา
5. เด็กชายภงษกร  งามประเสริฐ
6. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุรพัฒน์พิศิษฐ์
7. เด็กชายสมจิตร์  ที่รักษ์
8. เด็กชายอาท  บินสมาน
 
1. นายกำพล  ซอสูงเนิน
2. นายสกล  ศิริบุตร
3. นางสาวอัญชลี  สังข์ทอง
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายธนบดี   วีระวัฒนะ
2. เด็กชายธเนตร   ชมโพธิ์
3. เด็กชายพลวัต   จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวจันจิรา  แสงจันทร์
2. นายเกียรติศักดิ์   ทงอุสาห์
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.7 ทอง 5 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงชนินาถ  สัตยาภรณ์
 
1. นางสาวณิกุลฎาณัฐิ  คงสุขแก้ว