สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 11 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  รุ่งกำจัด
 
1. นางสาวธัญชนก  พรรณวงษ์
 
2 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงมรกต  แสงเพลิง
 
1. นางสาวศศิพันธุ์  บุญญเวช
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 12 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายจีรพันธ์  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายธณัฎสรณ์  คำเนียม
3. เด็กชายปฏิพล  นุชประเสริฐ
4. เด็กชายปราโมทย์  แสนพันทา
5. เด็กชายภงษกร  งามประเสริฐ
6. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุรพัฒน์พิศิษฐ์
7. เด็กชายสมจิตร์  ที่รักษ์
8. เด็กชายอาท  บินสมาน
 
1. นายกำพล  ซอสูงเนิน
2. นายสกล  ศิริบุตร
3. นางสาวอัญชลี  สังข์ทอง
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.83 เงิน 12 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายนิติกร   บุตรภักดี
2. เด็กชายสหรัฐ   สวยสุข
3. เด็กชายเอกรัฐ   คันธาภิชาติ
 
1. นางกนกวรรณ  แสนจำหน่าย
2. นางสาวอำพันธ์  สุดใจ
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นายปรินทร   กอวรกุล
 
1. นางวงศ์สิริ   เทพหนู