สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายทินพงศ์  วงค์ภักดี
2. นายธีริทธิ์  เพลินสินธุ์
3. นายภูริต  วัฒนทองศรี
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นายวีระศักดิ์  เนมินทร์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จิตตะมะ
2. เด็กหญิงชิดชนก  ทองนพสิทธิ์
3. เด็กหญิงมธุรส   เกลี้ยงจันทร์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  คำไทย
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชวิศ  ดิษฐาพร
 
1. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา