สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงนุชวรา  ถนอมรูป
 
1. นางปทุมพร  พงศ์ทอง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายสฐิรพัชร  ทองรงค์
 
1. นายสุรกฤต   กุหลาบเพ็ชรทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.63 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายคมชาญ  มั่นประเสริฐ
2. นายธิภัทร  ปิยะภัทรกุล
3. เด็กชายพศุตม์  ชัยบุญ
 
1. นางชมัยพร  มงคลลาภ
2. นางเพ็ญจันทร์   รัตนาภรณ์วงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายทินพงศ์  วงค์ภักดี
2. นายธีริทธิ์  เพลินสินธุ์
3. นายภูริต  วัฒนทองศรี
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นายวีระศักดิ์  เนมินทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกฤชติกรณ์  ใจมีวงศ์
2. นายพงศกร  จิตรมนตรี
3. นายไพโรจน์  พัวไพโรจน์
 
1. นายฤทธิรงค์  สวากัลป์
2. นายไพบูลย์  ชาญชัยสิทธิ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 84.71 ทอง 10 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกิติมา  สุขดี
2. เด็กหญิงจิตราพร  อุ่นใจ
3. นางสาวจิราภรณ์  สำเภา
4. นางสาวณัฏฐา  เจริญลาภ
5. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  หยงสตาร์
6. เด็กหญิงธนพร  หุ่นดี
7. นางสาวธัญญาเรศ  เนตรน้อย
8. นางสาวประดิวรดา  เกสระ
9. เด็กหญิงปารนีย์  โมอ่อน
10. เด็กหญิงพรพิชชา  ชาญสมา
11. นางสาวภาวิณี  ขนุนก้อน
12. นางสาววรรณา  ดาวทอง
13. นางสาวศิรินธร  อุฒรัง
14. นางสาวศิรินภา  ช่างนำ
15. นางสาวโชติกา  จิตร์พรหม
 
1. นางณัฐพร  จันทร์ดุสิตขจร
2. นางทิภา  อรุณวงศ์ ณ อยุธยา
3. นายธัญวิสิฐ  จันทร์ดุสิตขจร
4. นายวิมล  ทิตสรรพพา
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงนุชวรา  ถนอมรูป
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงวรัญญา   เหมวรรณานุกูล
2. เด็กหญิงอาภาภัทร   คงมานะชาญ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  คำไทย
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายจักรี   ชัยสุริยะพันธ์
2. นายสุชัจจ์   ตั้งจิตนบ
 
1. นางสาววาสนา  แสงศรี
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกัญชนก   อู่อรุณ
2. เด็กชายพรภัทร์  สันติบุปผากุล
 
1. นางสาววาสนา  แสงศรี
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จิตตะมะ
2. เด็กหญิงชิดชนก  ทองนพสิทธิ์
3. เด็กหญิงมธุรส   เกลี้ยงจันทร์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  คำไทย
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชวิศ  ดิษฐาพร
 
1. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวสุรีรัตน์  แสงอรุณ
 
1. Dr.Tatsu  Tsuruishi