สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นายณัฎร์ฐศรัณย์  บุญสิน
2. นายณัฐพล  สิงห์ทอง
3. นายทนงศักดิ์  ดำเนิน
 
1. นางชนกานต์  เหลาแตว
2. นางสาววัชรี  อาภรณ์พงษ์
 
2 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายอนุภัทร  คำสิม
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
3 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวสร้อยวิสา  พึ่งประสพ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
4 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.3 ทอง 4 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงอังคณา  อินพิทักษ์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
5 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงดาวรุ้ง  เทียนวรรณ
2. เด็กชายธิติ  จูมวันทา
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญมาก
4. นายภคภพ  ศรีชุมแสง
5. เด็กหญิงวรัญญา  วังใจ
6. เด็กชายวัชรพงศ์  มาประจวบ
7. เด็กชายวุฒิชัย  โชคกลาง
8. นางสาวสร้อยวิสา  พึ่งประสพ
9. เด็กชายสุทธิรักษ์  อุณาพันธ์
10. เด็กชายอนุภัทร  คำสิม
11. เด็กชายอภิวัฒน์  มือขุนทด
12. เด็กหญิงอังคณา  อินพิทักษ์
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
2. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
3. นางสุภัคจิตร  ปาโมกข์
4. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
6 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 6 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชลลดา  ธูปบูชา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ธนาจิรพัฒน์
3. เด็กหญิงศิริการ  กลิ่นสุคนธ์
4. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์สองสี
5. นางสาวสุรีพร  ฉกรรจ์ศิลป์
6. เด็กหญิงอริสรา  จีนชาติ
7. เด็กหญิงอังคุณา  ประสงค์ทรัพย์
8. เด็กหญิงเมวีญา  ฉกรรจ์ศิลป์
 
1. นายนิรันดร์  สำรวมรัมย์
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
3. นางสุภัคจิตร   ปาโมกข์
4. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
7 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวพรรณิภา  อุธิรัมย์
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
8 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายนิพนธ์  จันทร์อาหาร
 
1. นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 92.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจีรภิญญา  ตอนรัมย์
2. นายชูศักดิ์  ตุนา
3. นายธวัชชัย  เสกขา
4. นางสาวพัชรินทร์  ม่วงไม้
5. นางสาวภัทรวดี  วิเชียร
6. นางสาววราลี  ลายขุนทด
7. นางสาววาสนา  ปานใจนาม
8. นางสาววิภาดา  ดวงนิล
9. นายวุฒิชัย  เชื้อนางรอง
10. นางสาวศศิธร  พันธ์ถวิล
11. นายสนั่น  สายสุด
12. นายสิงหนาท  คำมะนะ
13. นายอมรเทพ  พินิจกิจ
14. นางสาวอาภัสรา  สุริหาร
15. นางสาวเบญจวรรณ  ชะดารัมย์
 
1. นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
2. นายขวัญชัย  พรมบุบผา
3. นายธงชัย  ดียิ่ง
4. นางลักษมี  พายุหะ
 
10 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.83 ทอง 5 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกรกช  แก้วอำไพ
2. นายกันตพงศ์  เดชวารี
3. เด็กหญิงจิราพร  เพ็งศรี
4. เด็กหญิงชวาลา  ผาไชยสงค์
5. เด็กหญิงฐิติรัมย์  เจริญรัมย์
6. เด็กหญิงดวงใจ  เตื่อยตุ่น
7. เด็กหญิงธนพร  อุ่นศรี
8. นายธนสาร  ประดิษฐ์วงศ์
9. นางสาวธนิษฐา   สดรุกขา
10. นายนครินทร์  สุวรรณคำ
11. เด็กชายนัฐชนน  อนันเอื้อ
12. นางสาวนัฐพร  โสมศรีแก้ว
13. นายนัฐพล  แก้วโสด
14. เด็กชายนัฐสิทธิ์  จิตเนื่อง
15. นางสาวปรารถนา  ทิพย์โกสุม
16. เด็กชายปัญญา  บัวบาล
17. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ถวิลบุญ
18. นางสาวภิญญาภัค  แจ้งประโคน
19. นายยุทธศักดิ์  แทนจะโป๊ะ
20. นายวรท  ชอบทำดี
21. เด็กชายวราวุธ  บัวน้ำอ้อม
22. เด็กชายวัชรินทร์  สมพงษ์
23. นายวิชาญ  เปกเรือง
24. นางสาววิชุดา  รวยอัครนุวัฒ์
25. นายวิวัตรชัย  จันทร์โพนงาม
26. นายวุฒิชัย  เชื้อนางรอง
27. เด็กหญิงศตายุ  จัตุกูล
28. เด็กหญิงศุภธิดา  สุไชยชิต
29. เด็กชายสมพงษ์  มูระคา
30. นางสาวสิมาพร  เมฆี
31. เด็กหญิงสุมลฑา  เดชสม
32. นางสาวสุรภา  สะอาดชอบ
33. เด็กชายหนึ่งอุบล  นิตอินทร์
34. นายอนุชา  เหง่าหง้า
35. นางสาวอริชญา  เศษสุวรรณ
36. เด็กหญิงอังคณา  พงษ์อุตทา
37. เด็กหญิงอังคณา  กุญจนาทพงษ์
38. เด็กหญิงอารียา  ครุฑพารีนนท์
39. นางสาวเบญจภรณ์  ได้เปรียบ
40. เด็กหญิงเมธุฬี  บุปผามาลัย
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
2. นายนันทวิช  พูนสกุล
3. นายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
4. นายสรายุทธ  เสลารักษ์
5. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
6. นางสุธีรา  เที่ยงภักดิ์
7. นายสุพจน์  ปานใจนาม
8. นายเดชา  กัญญาโภค