สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวพรมาดา  ปรึกกระโทก
2. นายวรลักษณ์  ทรัพย์นิยม
 
1. นายจักรพงษ์  กุ้งมะเริง
2. นางสาวอมรรัตน์  อุทิศสุนทร
 
2 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายเดชาวัต  บุญคำ
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
3 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
4 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 8 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายภาวิต  ซื่อรัมย์
 
1. นายไพฑูรย์  พุทกลาง
 
5 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายบุรินทร์  สิทธิมงคล
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
6 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายดาว  ลีโย
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
7 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  นุรักรัมย์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 10 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายพิษณุ   จันลาด
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  เกิดรัมย์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  วรรณโน
3. เด็กหญิงพรนภา  จันทพันธ์
 
1. นางสาวดวงใจ  จีระวัฒนากิจ
2. นายปฎิพัทธ์  โสนาคา
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82.43 ทอง 9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงปุณยวรรณ  ปานทอง
 
1. นายศราวุธ  ปะทะโก
2. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายวุฒิพงษ์  หลวงสนาม
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  แก้วเลื่อน
 
1. นายสุรพล  สิงห์ทองทราย