สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  เชียงกาขัน
 
1. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  มังวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายนที  เมืองอินทร์
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นางสาวภานิกา  แสนซุ้ง
2. นายเลิศชัย  แซ่เฮ่อ
 
1. นางกัลยาณี  ด้วงสุวรรณ์
2. นางสาวเสาวนีย์  ขันทะสอน
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นายย่างกั๊วะ  แซ่ย่าง
 
1. นายสุรนันทร์  ลิ้มมณี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกนกลักษณ์  จิตตะ
2. เด็กชายกฤติพงษ์  หมอสุยะ
3. นางสาวกานติมา  ตาคำ
4. นางสาวกุลนิษฐ์  พุทธรักษา
5. นายจักรพล  สมจิตต์
6. เด็กหญิงจิราพร  แย้มจิตร์
7. นางสาวชนกนาถ  สุฤทธิ์
8. นางสาวชุติรัตน์  ต้นผล
9. นางสาวณัฏฐภรณ์  มหาวรกิติ์
10. นางสาวณัฐนิช  สิทธิ
11. นางสาวธนากาญจน์  เต็มอุ่น
12. นางสาวประภากร  ไชยยะ
13. นางสาวมัทรียา  รัฐมนตรี
14. เด็กหญิงมินชริสา  พันหนูเทียน
15. นายวรัญญู  พานิช
16. เด็กหญิงวิชาภรณ์  จันธี
17. เด็กหญิงสายไหม  กันปวน
18. นายสิรวิชญ์  ช่อฟ้า
19. นายสิริวัฒน์  กันศรีเวียง
20. นางสาวเกวลิน  ทนะขว้าง
 
1. นางกาญจนา  ประกอบกิจ
2. นายธีรพล  เป็งมา
3. นางบุญเทียม  สมคำ
4. นางผุสดี  สงวนศรี
5. นางมัลลิกา  ปาณะเสรี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสา 1. นางสาวดลยา  ชำนาญ
2. นางสาวสุกัญญา  ทะนะวัน
3. นางสาวหฤทัย  ทรายคำ
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงนาถอนงค์  มูลเทียน
 
1. นางเพียงเพ็ญ  ศิวะวามร
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ไชยชนะ
2. นายพีรพัฒน์  กาพรม
 
1. นางสาวพิชญาพรรณ  พากเพียร
2. นางเรณู  ปันทะมา