สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ   มังวงค์
 
1. นางสาวประกายเดืิอน  ปี่กลอง
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นายประดิษฐ์  ภัคดีวงค์
2. นายพันธ์ศักดิ์  ทรงวรพันธ์
3. นายวัฒนา  เล่าสัจจะกุล
 
1. นายชรินทร์  ภิชัยวงค์
2. นายสุกิจ  สุวรรณ์
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายบุญญฤทธิ์  อุตทนัน
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
4 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายอนันตภูมิ  ปัญญานะ
 
1. นางสมจิตร  ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
 
5 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายนพดล  กันทะวิชัย
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.67 เงิน 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. เด็กหญิงดารินทร์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สหเจริญชัย
3. เด็กหญิงสุมาลัย  บุญอินทร์
 
1. นางกาญจนาวรรณ  คิดดี
2. นางประทุม  มหาวงศนันท์