สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกชกร  ก้อนทอง
2. เด็กชายภาคย์ศิลป์  ปาคำ
3. เด็กชายเศรษฐบุตร  ศรีใจอินทร์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บัณฑิต
 
2 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพุธิตา  ตันติตระการวัฒนา
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 5 โรงเรียนสา 1. นางสาวกัณฐิกา  ชินสุขเสริม
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัตน์  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวมยุรา  มะราช