สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายคมกริซ   สุหลง
2. เด็กชายภากร   ณ นคร
3. เด็กชายเกรียงไกร   จันทร
 
1. นายณัฐศักดิ์   จันทร์เพชร
2. นายพิเชษฐ์  พูลทวี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 5 โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงปพิชญา  บุญหวังช่วย
3. เด็กหญิงปรีชญา  อึงรัตนากร
4. เด็กชายพงศ์พีระ  คงทอง
5. เด็กหญิงพิชญากรณ์  วรรณสกล
 
1. นางประไพพรรณ  บุญคง
2. นายไกรสร  วงศ์เอื้อเวทย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวชลนิภา  ฉุยโรจน์ธรรม
2. นางสาวชุติมา  มณีพรหม
3. นางสาวระรินธร  ณ สงขลา
4. นางสาวอภิสรา  คงแก้ว
 
1. นางประไพพรรณ  บุญคง
2. นายไกรสร  วงศ์เอื้อเวทย์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หะยะมิน
2. เด็กชายณัฐพล  คงอักษร
 
1. นางกนกพร  ศรีสุวรรณ
2. นายนุสรณ์  อ่อนทอง