สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ชำนาญนา
 
1. นางสาวชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายฆฤณ  ศุภวงศ์
 
1. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติมน  แซมหิรัญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธาราวาสน์
3. เด็กหญิงเทพรัตน์  ขันตี
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเสนันท์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กชายธนพงษ์  หวังตรงจิตร
2. นายศิริชัย  สินทักทรัพย์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางสาวณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายกิตติ  ผึ้งเล็ก
2. เด็กชายทิวัตถ์  กลิ่นขจร
3. นายศราวุธ  ดวงสุฤทธิ์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว