สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายก้องภพ   เบ็ญจนิรัตน์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวรวิสรา  สามัญ
 
1. นายอัคร  ธนะศิรังกูล
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพชรภณ   ผงทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชาญจิรกิตติ
 
1. นางวิจิตฎ์ตรา  บุญตา
2. นางสาวเกวลี  สันติธรรมานนท์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายกิตติ  ผึ้งเล็ก
2. เด็กชายธนพงษ์  หวังตรงวิจิตร
3. นายศิริชัย  สินทักทรัพย์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นายทองสา  ทวีโชติ
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์  ก้างจาย
2. เด็กชายศราวุธ  ดวงสุฤทธิ์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก