สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายฤทธิ์มงคล  แซ่ฮั่น
2. นายวัฒนกรณ์  อินทนนท์
 
1. นางสุเนตรา  โพธิ์น้อย
2. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายจักรวาล  ประกอบทอง
2. นายธนเทพ  แสงอ่อน
3. นายไกรสิทธิ  บริบูรณ์จตุพร
 
1. นายวิเชียร  พิรุณ
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กชายธนพงษ์  หวังตรงจิตร
2. นายศิริชัย  สินทักทรัพย์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางสาวณัฐญาณ์  จอกแก้ว