สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายปริญ  นวลละออง
 
1. นางสมจิต  ช่วยชู
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายณัฐพล  โพธิ์เต็ม
 
1. นางสมจิต  ช่วยชู
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ชำนาญนา
 
1. นางสาวชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพชรภณ   ผงทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชาญจิรกิตติ
 
1. นางวิจิตฎ์ตรา  บุญตา
2. นางสาวเกวลี  สันติธรรมานนท์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์  ก้างจาย
2. เด็กชายศราวุธ  ดวงสุฤทธิ์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก