สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 89.14 ทอง 4 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกมลวรรณ  ไทยเดช
2. นางสาวกฤติมา  พัฒนกำพล
3. นางสาวกิตติมา  ศรีอำพร
4. นางสาวจริญญา  แสนยมาตย์
5. นางสาวณฐมน  มิ่งขวัญ
6. นางสาวณัฐสินี  เรืองปุณทรัพย์
7. นางสาวทิชาวรรณ  ตินตะโมระ
8. นางสาวทิพย์ชนก  ฉัตรเที่ยง
9. นางสาวปิยะมาศ  เสาะด้น
10. นางสาวภัสราภรณ์  คำนวนฤทธิ์
11. นางสาวมณีรัตน์  วิมุขมนต์
12. นางสาววลัยพร  เขียวไพรี
13. นางสาวสุธาสินี  ศรีสวัสดิ์
14. นางสาวสุมณทิพย์  ทิพย์มณฑา
15. นางสาวอมลรัตน์  เทียนศิริ
 
1. นายประสาน  ปิ่นนิล
2. นางลลิลลา  ธรรมานุชิด
3. นางสาวสมพร  พรมรักษา
4. นายเฉลิมพงษ์  พลอยแดง
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายก้องภพ   เบ็ญจนิรัตน์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   อรรถกฤษณ์
 
1. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายฆฤณ  ศุภวงศ์
 
1. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงปุญญิศา  เขม้นงาน
 
1. นางสาวรจนา  กำแพ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติมน  แซมหิรัญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธาราวาสน์
3. เด็กหญิงเทพรัตน์  ขันตี
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเสนันท์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวรวิสรา  สามัญ
 
1. นายอัคร  ธนะศิรังกูล
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85.99 ทอง 8 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายศุภศักดิ์  กองวิมาน
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทร์สุวรรณ
2. นายพีรพงศ์  กรรัตน์
 
1. นางสาวกนกวดี  นิพันธ์ประศาสน์
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง 4 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายฐานนันท์  เหมือนสินธุ์
2. เด็กหญิงดารณี  วงษ์แสง
3. นายมงคล  พุ่มนวม
4. นางสาวศุภลักษ์  คำศิริ
5. นางสาวสุทธิดา  จันทรวิจิต
 
1. นางสาวกนกวดี  นิพันธ์ประศาสตร์
2. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข
3. นางสุพิศ  รนขาว
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  คุณามัย
2. นายระพีพงษ์  โอแสงใส
3. นางสาวเบญญาภา  โดดเทียน
 
1. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายกิตติ  ผึ้งเล็ก
2. เด็กชายทิวัตถ์  กลิ่นขจร
3. นายศราวุธ  ดวงสุฤทธิ์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.6 ทอง 5 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กชายทิวัตน์   กลิ่นขจร
2. เด็กชายธนพนธ์  ก้างจาย
3. นายธนพล  ละมุนมอญ
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายกิตติ  ผึ้งเล็ก
2. เด็กชายธนพงษ์  หวังตรงวิจิตร
3. นายศิริชัย  สินทักทรัพย์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นายทองสา  ทวีโชติ
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เกิดทรัพย์
2. เด็กชายปริญ  นวลละออง
 
1. นางสาววัลลี  เที่ยงธรรม
2. นางสมจิต  ช่วยชู
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 8 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายคุณากานต์  สันหนองเมือง
2. นางสาวศุภลักษ์  คำศิริ
3. นางสาวสุทธิดา  จันทร์วิจิต
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เครื่องเงิน
2. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 6 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายจิรายุส  นกดำ
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก