สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายนันฐกรณ์  วิวรณ์ธรรมกุล
2. นายปฐมพร  หัสดี
3. นายเจษฎา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายทองสา  ทวีโชติ
 
2 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายณัฐวรา  เจริญผล
2. นายนพกร  อุ่มสอาด
3. นายวสุ  สรรคพงค์วิทิต
 
1. นายนาวิน  มดตะน้อย