สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวธาริณี  เที่ยงสกุล
2. นางสาวนุสบา   ปัญญาสุข
3. นางสาวอังษณา  รุยหานนท์
 
1. นางสาวกุลฤดี  คงสุขประเสริฐ
2. นายวรรธนะ  คำสอนทา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกิตติพศ  พิณวานิช
2. นางสาวฐิติพร  มงคลสกุณี
3. นายวุฒิคุณ  โสมวงศ์
4. นางสาวศิริวิมนต์  บุญอยู่
5. นางสาวสุภาภรณ์  โพวิ
 
1. นายพรเทพ  กลิ่นด่านกลาง
2. นางระพีพรรณ  เจริญพิทย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 9 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวณัฐพร  ด้วงเฮี้ยม
2. นายวรทย์  เมธาพิพัฒน์
 
1. นางทัศนีย์  คันธจันทน์
2. นางสาววิจิตรา   จุลละนันทน์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.66 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวณัฐธนัญ  แซ่เจา
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
5 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.3 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงฐาปนี  พุทธสุริวงศ์
 
1. นายณรงค์  ไผ่รอด
 
6 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายยงยุทธ  หอมสนั่น
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
7 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกฤติราช  มีอ่วม
2. นางสาวณัฐธนัญ  แซ่เจา
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ดียิ่ง
4. เด็กชายทวีทรัพย์  ไฝเพชร
5. เด็กหญิงทัศน์รวี  เนียมจ้อย
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ผลาผล
7. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ปุสวัสดิ์
8. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญเพ็ง
9. เด็กหญิงวิจิตรา  คุ้มหนองแดง
10. เด็กชายศุภชัย  พูลสวัสดิ์
11. เด็กหญิงสมใจ  แสงเผ่น
12. เด็กหญิงอรพรรณ   มณีโชติ
13. เด็กหญิงอัฐภิญญา   วิยาภรณ์
14. เด็กหญิงอารียา  ฉลองธรรม
15. เด็กชายเมธีพัฒน์  ชุ่มชื่น
 
1. นายณรงค์เดช   ศุขสายชล
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันตืเกื้อกูลวงศ์
3. นายเรวัตร  ชาลาพล
4. นายเอกพล   เหล่าวงศ์พานิช
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิกาน  สมัยกลาง
2. เด็กหญิงณัฐมน  พงศ์ทอง
3. เด็กหญิงปานมุก  พุ่มปัญญา
4. เด็กหญิงมณีกาน  สมัยกลาง
5. เด็กหญิงสโรชา  ทรัพย์ปราช
6. เด็กหญิงอภิวรรณ  คำมี
 
1. นางณัฏฐยา  ธารบุปผา
2. นายดิฐไพสิฐ  นิธิปธนพงศ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.8 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายปิยะวัติ  ศรีธนาอุทัยกร
2. เด็กหญิงมยุรี  สมิทธิพงษ์นันท์
3. เด็กหญิงสุภัทราวดี  ศรีแก้ว
 
1. นางมยุรี  บัวเจริญ