สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนหนองบัว 1. นายณรงค์ศักดิ์  สีสวย
2. เด็กชายดนุพล  นุ่มสกุล
3. เด็กชายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
4. เด็กชายนิรุต  บางประเสริฐ
5. เด็กชายพัฒนะ  บุญบาง
6. เด็กชายพุฒินาท  นุ่มสกุล
7. เด็กชายวิทวัส  ท้วมเทศ
8. เด็กชายวีระกร  ผ่องจิตร
9. เด็กชายสหรัถ  สาแสน
10. เด็กชายสิทธิพร   พุทธรักษา
11. เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรสุรินทร์
12. เด็กชายเมธี   วินทะชัย
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
3. นายวีรชน  พูลพันธ์
4. นายเสรี  บุญประเทือง
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  สืบวงษ์ตระกูล
 
1. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร