สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  เพียภูเขียว
2. นางสาวบุศรา  จันทร์จำรูญ
3. นางสาวสุกัญญา  สีทิน
 
1. นางทอนทิรา  ชุมดาวงษ์
2. นางวราภรณ์  ภู่ทับทิม
 
2 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เงินยิ่ง
2. เด็กหญิงเจนนิสา  เพิ่มหิรัญ
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
2. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
3 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  วงค์ภาษ
2. นายจักรรินทร์  อินทจร
3. เด็กหญิงจิราพร  จิตฤกษ์
4. เด็กหญิงชนัดดา  มูลนอก
5. นายชยุต  ภู่สงค์
6. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีเมืองเฮ้า
7. เด็กหญิงณิชารีย์  ทองจันทึก
8. นางสาวดารารัตน์  ทัพหมี
9. นายธราเทพ  ภูสุวรรณ์
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิณารัตน์
11. นายธีรพงศ์  สุวรรณศร
12. เด็กชายนฤพล  สุขเกษม
13. เด็กหญิงประภาศิริ  แจ้งถิ่นป่า
14. นายปรัชญา  กาญจนา
15. เด็กชายปริญญา  สิทธิพรม
16. เด็กหญิงปัณฑิตา  งิมขุนทด
17. นายพรรษกร  คำมุ้ย
18. นางสาวมนตรา  ชาติกรณ์
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงษานิล
20. นายฤทธิพล  จันทร์ตรา
21. เด็กหญิงวศินี  แย้มกลัด
22. นายวัชราวุธ  แสงพิมาย
23. นางสาววาสนา  อินทะนา
24. เด็กชายวีรภัทร  แจ้งสันต์
25. นายศรัณย์  ยอดสำอาง
26. เด็กหญิงศิริวรรณ  หัสมัด
27. นายสัญญา  อินทร์เมรี
28. นางสาวสุธาทิพย์   ขันสูงเนิน
29. นายสุรสิทธิ์  บัวโต
30. นางสาวสุริยุ  สุทธการ
31. นายอธิปไตย  วงษ์ภาท
32. นายอนุชาติ  ชาญฉัตร
33. เด็กชายอนุพงษ์  เกษมศิริวัฒน์
34. นายอภิสิทธิ์  ยอดอินทร์พรหม
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีเขตการณ์
36. นางสาวอุไร  นาคเสน
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บัวโต
38. นายเทอดศักดิ์  กำจายกลาง
39. นายเอกยุทธ  สุขขี
 
1. นางสาวรพีพร  อ่ำพาธ
2. นางสาววณีพร  ชาวนา
3. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
4. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
5. นายศุภชัย  หวังสุข
6. นายสุรกิต  สิงห์ศิริ
7. นางอนงทิพย์  สิงห์ศิริ
8. นางสาวอุไร  นาคเสน