สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปรียา  พรมแตง
 
1. นางธัญญณรัชกร  ศิริอริยะชัย
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายศิโรเวศ  เจียรประจง
2. เด็กหญิงสุภัสพร  จวนทองรักษ์
 
1. นางสมจินตนา  เทียมวิไล
2. นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจิตสุภา  มงคลชัยอรัญญา
2. นางสาวนภัสรา  วุฒินันท์ชัย
 
1. นางสาวสุนันวดี  ทองแจ่ม
2. นางเบญจมาศ  จันทร์จินดา
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฏฐ์  ขำแป้น
2. เด็กชายนัทธวิศว์  ธารทองวงศ์
3. เด็กชายวศิน  มีสวย
 
1. นางสาวกาญจน์  สิทธิพงศ์ศุทธิ์
2. นางปราณี  ดิษเจริญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.2 เงิน 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เนินพลับ
2. นางสาวพีรมณฑ์  โชคอารีย์
3. นางสาวภัทรวรรณ  เช้าโพทอง
4. นางสาวยศวรรณ  หมื่นสายญาติ
5. นางสาวสุพิชชา  ฤทธิเรือนคำ
 
1. นางสิริขวัญนภา  อุตมโชติ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 11 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชนน  วิเชียรกัลยารัตน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หล่อสมฤดี
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เหมพิจิตร
4. เด็กหญิงศรกมล  พรมศิลา
5. เด็กหญิงศุภิสรา  โมฬา
 
1. นางญานี  อนันตอาจ
2. นางณฐนันท์   หล่อสมฤดี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71.47 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชุติภา  สุวิมล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เมฆานุพักตร์
 
1. นายพันธนันท์  ม่วงสุวรรณ
2. นายสมคิด  ใจท้วม
 
8 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายภูมินทร์  ไกรแสงศรี
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
 
9 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76.66 เงิน 8 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายวราเทพ  ม่วงเชียง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
10 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
2. นางสาวฐาปณพร  นกทนงค์
3. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดประเสริฐ
4. นายธนาณัฐ  คงแก้ว
5. เด็กหญิงพันธิตรา  แม้นสุรินทร์
6. เด็กชายภัทรพล  แก่นไม้หอม
7. เด็กหญิงสุทัตตา  วังยาว
8. นางสาวสุธินี  เตชาวงศ์
9. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายนายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กชายอัครพล  ยกโต
 
1. นายมานพ  เกตุวราภรณ์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธิษณ์โรจน์  ตรีรัตนาวิทยา
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายกษิดิ์เดช  ดิตต์ศรี
2. นายสมรักษ์  ยิ้มสาระ
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 5 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายมงคล  หลำเจริญ
2. เด็กชายสมคิด  คงอยู่
3. เด็กชายเจษฎา  ถิ่นสำอาง
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
2. นายสมัคร  นรินทร์รัมย์