สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปรียา  พรมแตง
 
1. นางธัญญณรัชกร  ศิริอริยะชัย
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายศิโรเวศ  เจียรประจง
2. เด็กหญิงสุภัสพร  จวนทองรักษ์
 
1. นางสมจินตนา  เทียมวิไล
2. นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจิตสุภา  มงคลชัยอรัญญา
2. นางสาวนภัสรา  วุฒินันท์ชัย
 
1. นางสาวสุนันวดี  ทองแจ่ม
2. นางเบญจมาศ  จันทร์จินดา
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อารยะถาวร
 
1. นางวิลาวรรณ์  ศรีทอง
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายนคร  ฤทธิ์เต็ม
2. นายรวิพล  บุญศิริ
 
1. นางประยงค์  สวนดอน
2. ว่าที่ร้อยตรีรัตพล  ก้อมน้อย
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฏฐ์  ขำแป้น
2. เด็กชายนัทธวิศว์  ธารทองวงศ์
3. เด็กชายวศิน  มีสวย
 
1. นางสาวกาญจน์  สิทธิพงศ์ศุทธิ์
2. นางปราณี  ดิษเจริญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.2 เงิน 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เนินพลับ
2. นางสาวพีรมณฑ์  โชคอารีย์
3. นางสาวภัทรวรรณ  เช้าโพทอง
4. นางสาวยศวรรณ  หมื่นสายญาติ
5. นางสาวสุพิชชา  ฤทธิเรือนคำ
 
1. นางสิริขวัญนภา  อุตมโชติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 11 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชนน  วิเชียรกัลยารัตน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หล่อสมฤดี
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เหมพิจิตร
4. เด็กหญิงศรกมล  พรมศิลา
5. เด็กหญิงศุภิสรา  โมฬา
 
1. นางญานี  อนันตอาจ
2. นางณฐนันท์   หล่อสมฤดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายชลวรุตม์  จันทร์ประทัด
2. เด็กชายชัยวัฒน์  มาดี
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ชะนะพยัคฆ์
4. เด็กชายณัฐพล  จำปาดิบ
5. นายทิวา  อ่อนภูมี
6. นายธนทัต  วุฒิกาญจนกุล
7. นายธนศักดิ์  สังวริ
8. เด็กชายธนาภัทร์  พรามวงษ์
9. เด็กชายนรวิชญ์  ปั้นนาค
10. เด็กชายบวรลักษณ์  คุณชื่น
11. นายวัชรพงษ์  พรไตร
12. นายศุภณัฐ  อาจมาก
13. นายศุภวิชญ์  แสงสังข์
14. นายสมรักษ์  อ้อยฉิมพลี
15. นายอฐิโชค  มั่นพุฒ
16. นายอดิชัย  พิงฉิมพลี
17. นายอนรรฆชัย  อ่อนภูมี
18. เด็กชายอนุพงศ์  มีอ่อน
19. นายอนุรักษ์  บัวฉ่ำ
20. นายโอภาส  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวจงกลนี  ลีนะกุล
2. นางพรรณี  อภิญญานุวัฒน์
3. นางพันทิพา  สิงหัษฐิต
4. นางรัตนา  ชิงชัย
5. นางสมภูมิ  สมัครการค้า
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71.47 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชุติภา  สุวิมล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เมฆานุพักตร์
 
1. นายพันธนันท์  ม่วงสุวรรณ
2. นายสมคิด  ใจท้วม
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ขาวทอง
2. เด็กหญิงธนพร  เจียนศิริจินดา
3. เด็กหญิงมนัสชนก  โถทัย
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธันยพร  สุขโต
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
13 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายวัชรินทร์  ชูเมฆ
 
1. นายศิรศักดิ์  ชูสิงห์
 
14 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายดำเกิง  พรมทอง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
15 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายภูมินทร์  ไกรแสงศรี
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
 
16 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร์  ประสาทกสิกรณ์
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วคำ
 
17 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76.66 เงิน 8 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายวราเทพ  ม่วงเชียง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
18 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
19 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
20 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
2. นางสาวฐาปณพร  นกทนงค์
3. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดประเสริฐ
4. นายธนาณัฐ  คงแก้ว
5. เด็กหญิงพันธิตรา  แม้นสุรินทร์
6. เด็กชายภัทรพล  แก่นไม้หอม
7. เด็กหญิงสุทัตตา  วังยาว
8. นางสาวสุธินี  เตชาวงศ์
9. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายนายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
21 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 80.2 ทอง 9 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินท์จิตร
2. เด็กชายกิตติ  กันสาตร์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพ็ชรรัตน์
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็งจันทร์
5. เด็กหญิงนัจนันท์  จันพวง
6. เด็กหญิงนิภาพร  อยู่จาตร์
7. เด็กชายนเรศ  จุไรทอง
8. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ปราโมกข์
9. เด็กหญิงผกาวรรณ  บ้านกล้วย
10. เด็กชายภควัต  กันสาตร์
11. นายรัตนพล  เพิ่มภาค
12. เด็กชายวราเทพ  ม่วงเชียง
13. นางสาวศรุตา  พันธุ์วิเชียร
14. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณ
15. เด็กชายศิริวัฒน์  เมฆมะตูม
16. เด็กชายศุภชัย  พงษ์สุข
17. นางสาวสรญา  เล็กรัตน์
18. นางสาวสุขมาทิพย์  โค่นแก้ว
19. เด็กหญิงสุธิดา  ทองหาญ
20. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญศรี
21. นางสาวเจนจิรา  สามล
 
1. นายชลอ  เฉียดแหลม
2. นางสาววันดี  ศรีเรือง
3. นางวารุณี  เกลี้ยงเกิด
4. นายสมบัติ  ศรีวงษา
5. นายเทพศักดิ์  ปรางค์วิเศษ
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กชายอัครพล  ยกโต
 
1. นายมานพ  เกตุวราภรณ์
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธิษณ์โรจน์  ตรีรัตนาวิทยา
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง 9 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธิษณ์โรจน์  ตรีรัตนาวิทยา
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายฐิติพงษ  อิทธิไกรวัฒนา
2. เด็กชายวิวัฒน์  สกุลสุจริตเลิศ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์ทอง
 
1. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
2. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทับทาบ
3. เด็กหญิงอ้อมดาว  งิ้วงาม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางบุญช่วย  โดรณ
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวศศิวิมล  มั่นสติ
2. นางสาวอนุศรา  แจ้งจิตร์
3. นางสาวอนุสรา  โพธิ์ทอง
 
1. นางวิไลพร  ฮดโท
2. นางสมทรัพย์  อาคมอิสราวัฒน์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงปณิดา  แจ้งสว่าง
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  ยี่สุ่นน้อย
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายกษิดิ์เดช  ดิตต์ศรี
2. นายสมรักษ์  ยิ้มสาระ
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายธนทร  สิงห์ทอง
2. เด็กชายศุภกฤต  ปรีดาสวัสดิ์
 
1. นายวีระศักดิ์  ดิษเจริญ
2. นายอุทัย  ปานกรด
 
31 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นายธนวัตร  สมัครารักษ์สกุล
 
1. นางลดาวัลย์  ทองทิพย์
 
32 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวมยุรี  เกียรติอดิศร
 
1. นางกัญมณ  เครือสูงเนิน
 
33 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติภณ   เปี่ยมเพ็ชร์
2. เด็กหญิงจิดาภา   ศรีวิจิตร
3. เด็กหญิงฐิตาภา   เรืองฤทธิ์
4. เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ศุทธิภากร
5. เด็กหญิงปัณณิกา  เกียรติสิงห์นคร
 
1. นางฉวีวรรณ  โชติศร
2. นางรัชนี  บุญค้ำ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกรพันธุ์  บัวแสง
2. นางสาวธนัชชนก  วิเชียรกัลยารัตน์
3. นายธนัท  โชคสัจจะวาที
4. นางสาวปวันรัตน์  ศักดิ์ดาเรืองโรจน์
5. นางสาวรุ่งนภารัตน์  หิรัณย์ธีรภาพ
6. นางสาวลดาวรรณ์  ธูปชัย
7. นางสาวสาวิตรี  ฮั่นโตตุ้น
8. นางสาวสุธิดา  มนะสิการ
9. นางสาวอังคณาพร  ทิพย์กาวี
10. นายเจษฎาภรณ์  หนูรอด
 
1. นายชิตชัย  ศุกระจันทร์
2. นายสมชาย  ชะนะ
3. นางสาวอรสา  รอดบำรุง
 
35 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 5 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายมงคล  หลำเจริญ
2. เด็กชายสมคิด  คงอยู่
3. เด็กชายเจษฎา  ถิ่นสำอาง
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
2. นายสมัคร  นรินทร์รัมย์
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายธิปบดี  ขุนเม่น
2. เด็กชายวิศรุด  พวงสมบัติ
3. เด็กชายสมทรง  ศรีวิภาค
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
2. นายสมัคร  นรินทร์รัมย์
 
37 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.5 ทอง 7 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กหญิงดวงภรณ์  สอาดทอง
2. นายศราวุธ  อัมภเสวก
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ซื่อตรง
 
1. นางจงรักษ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสมภรณ์  ทองดี
 
38 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 8 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองประเสริฐ
2. นางสาวจารุณี  แก้วนิ่ม
3. นางสาวปาริตา  คงคาลัย
 
1. นางจงรักษ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสมภรณ์  ทองดี
 
39 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายอภินันท์  อินทร์เอก
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี