สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79.7 เงิน 11 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ทิพย์เสภา
2. นายธีรศักดิ์  พันธ์พืช
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ทองศรี
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายพิทวัส  ณ นคร
 
1. นายกัมพล  หวันหม๊ะ
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พลหาญ
2. เด็กหญิงนัทธมน  พึ่งญาติ
3. เด็กชายสิทธิชัย  มณีพรหม
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นายจักรกฤษณ์  พินทอง
2. นางสาวสุทธิศา  ไพรัตน์
3. นางสาวอรวรา  หนูคง
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายกมล  พรหมเพชร
2. เด็กชายชญานนท์  บุญทองใหม่
3. เด็กชายพงศ์ชณัฐ  วิบูลศิลป์
 
1. นายสุมิตร  สำแดงสาร
2. นายอรรถพล  อรรถชัยยะ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน 9 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายฐาปกรณ์  แก้วเลื่อน
2. นายณรงฤทธิ์  คิดฉลาด
3. นายวันเฉลิม  ทองอ่อน
4. นายศุภัทร  หงษ์พฤกษ์
5. นายสหรัฐ  สุดจะเสน
6. เด็กชายสุทธิพร  ตั้นสกุล
7. นายอนุวัตร  สุวรรณพรหม
8. เด็กชายเจษฎา  บุญชูศรี
 
1. นางสาววันวิสาข์  รักษาวงศ์
2. นายสุรชัย  แสนภักดี
3. นายเกียรติศักดิ์  วัชรกาญจน์