สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวฆังฆวรรณ  จุลพันธ์
 
1. นางพัฒจิรา  จันทร์ดำ
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกวินสรา  สุดใจ
2. นายสิทธิชัย  ทองอุปการณ์
 
1. นางจริยา  จันทร์บุญ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 88.86 ทอง 5 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวจุฑารัตน์  จันทรชิต
2. นางสาวชมพูนุท  แจ้งสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พรหมมา
4. นางสาวณิชกานต์  จุลจงกล
5. นางสาวทัศมล  พันชนะ
6. นายธนากร  หวันกะเหร็ม
7. นางสาวนฤมล  เซ่งปุ้น
8. นางสาวปิยนันท์  วัยวัฒน์
9. นางสาวปิยะลักษณ์  ศรีเมือง
10. นายภควัต  พรหมจิต
11. นางสาวศิรดา  จีนสีคง
12. นางสาวสิรภัทร  บริบรูณ์
13. นางสาวสุวนันท์  บรมสุข
14. นางสาวอภิชญา  บุรินสุวรรณ
15. นางสาวเสาวณีย์  ชูละเอียด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางศุภาณัณ  ร่วมสุข
3. นางสมพร  ทองสมัคร์
4. นางสาวอัศนีย์  บัวสาม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  หนูน้อย
2. เด็กหญิงญานิกา  เจรจาปรีดี
3. เด็กหญิงณัฐกมล  กั่งเซ่ง
4. เด็กหญิงธันยมัย  รอดนวล
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  เพชรนิล
6. เด็กหญิงศศิวิมล  บัวทองคำ
 
1. นายปราโมทย์  รอดนวล
2. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
3. นางวณี  รอดนวล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 11 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงนาดา  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงวนิดา  วาเด็ง
3. เด็กหญิงฮามีซัน  ดะเซ็ง
 
1. นางสาวนิตาล  ยีปราโซ
2. นางโสภา  ยาเหม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 80.3 ทอง 4 โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  ก๋งอุบล
2. เด็กชายณัฐวัตร์   รัตนชู
3. เด็กชายภานุพงศ์  สังฆมาศ
4. เด็กชายยอดเพชร  กิติยานันทวงศ์
5. เด็กชายศักดิ์อนันต์  คำมั่น
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์สง่า
7. เด็กหญิงศุภิสรา  งามโฉม
8. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์   ทิพย์รอด
9. เด็กหญิงสุธิดา  ศรชัย
10. เด็กหญิงอุมาพร  เสมอหน้า
 
1. นางจิราพร  อินทรทัศน์
2. นายธนเดช  ใจสบาย
3. นายปิยะ  พละคช
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายวสณพงศ์  เมืองด้วง
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  พ่อค้า