สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายภูวรินทร์  อรัณไกรพงศ์
2. นายวศุ  สว่างวงศ์
3. นายสุริวงศ์  อินทราช
 
1. นายนิคม  กาญจนาพงศ์
2. นางโสพิน  กาญจนาพงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายณัฐวัตร  ทองบางหรง
2. นายธีรพงศ์  ชูช่วง
3. นายอัษฎาวุธ  คิดขยัน
 
1. นายดำรงค์  นาคพันธุ์
2. นายสุมิตร  สำแดงสาร
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวฑาริกา  หนูเอี่ยม
 
1. นายกัมพล  หวันหม๊ะ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 11 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐกานต์  เชื่อมใจ
2. นางสาวพรพรรณ  พรหมคีรี
3. นางสาวสุฑาทิพย์  แก้วกุล
 
1. นางทิพวัลย์  จอมบดินทร์
2. นางโสพิน  แก้วสุข