สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวฆังฆวรรณ  จุลพันธ์
 
1. นางพัฒจิรา  จันทร์ดำ
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกวินสรา  สุดใจ
2. นายสิทธิชัย  ทองอุปการณ์
 
1. นางจริยา  จันทร์บุญ
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายภูวรินทร์  อรัณไกรพงศ์
2. นายวศุ  สว่างวงศ์
3. นายสุริวงศ์  อินทราช
 
1. นายนิคม  กาญจนาพงศ์
2. นางโสพิน  กาญจนาพงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายณัฐวัตร  ทองบางหรง
2. นายธีรพงศ์  ชูช่วง
3. นายอัษฎาวุธ  คิดขยัน
 
1. นายดำรงค์  นาคพันธุ์
2. นายสุมิตร  สำแดงสาร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79.7 เงิน 11 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ทิพย์เสภา
2. นายธีรศักดิ์  พันธ์พืช
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ทองศรี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 88.86 ทอง 5 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวจุฑารัตน์  จันทรชิต
2. นางสาวชมพูนุท  แจ้งสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พรหมมา
4. นางสาวณิชกานต์  จุลจงกล
5. นางสาวทัศมล  พันชนะ
6. นายธนากร  หวันกะเหร็ม
7. นางสาวนฤมล  เซ่งปุ้น
8. นางสาวปิยนันท์  วัยวัฒน์
9. นางสาวปิยะลักษณ์  ศรีเมือง
10. นายภควัต  พรหมจิต
11. นางสาวศิรดา  จีนสีคง
12. นางสาวสิรภัทร  บริบรูณ์
13. นางสาวสุวนันท์  บรมสุข
14. นางสาวอภิชญา  บุรินสุวรรณ
15. นางสาวเสาวณีย์  ชูละเอียด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางศุภาณัณ  ร่วมสุข
3. นางสมพร  ทองสมัคร์
4. นางสาวอัศนีย์  บัวสาม
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวฑาริกา  หนูเอี่ยม
 
1. นายกัมพล  หวันหม๊ะ
 
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายพิทวัส  ณ นคร
 
1. นายกัมพล  หวันหม๊ะ
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พลหาญ
2. เด็กหญิงนัทธมน  พึ่งญาติ
3. เด็กชายสิทธิชัย  มณีพรหม
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นายจักรกฤษณ์  พินทอง
2. นางสาวสุทธิศา  ไพรัตน์
3. นางสาวอรวรา  หนูคง
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายทนุธรรม  ดำแก้ว
2. นายทศพล  บุญกระสินธุ์
3. เด็กชายธนพนธ์  คำแป้น
 
1. นายปราโมทย์  ไชยสินธุ์
2. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายกิตติณัฏฐ์  สุขครุฑ
2. นายณรงค์ศักดิ์  แซ่กั๋ง
3. นายวิรุฬศักดิ์  พรหมเศษ
 
1. นายปราโมทย์  ไชยสินธุ์
2. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายกมล  พรหมเพชร
2. เด็กชายชญานนท์  บุญทองใหม่
3. เด็กชายพงศ์ชณัฐ  วิบูลศิลป์
 
1. นายสุมิตร  สำแดงสาร
2. นายอรรถพล  อรรถชัยยะ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายธีรยุทธ  จันทร์พัฒน์
2. นายศุภชัย  สมเขาใหญ่
3. นายอมรชัย  เมฆกลิ่น
 
1. นายปริญญา  นุ่มน้อย
2. นางโสพิน  กาญจนาพงศ์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายณัฐภาส  เชื่อมใจ
2. นายนันทพงค์  เจริญคง
3. นายวัชระ  ใจซื่อ
4. นายอภิสิทธิ์  เทพณรงค์
 
1. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
2. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  หนูน้อย
2. เด็กหญิงญานิกา  เจรจาปรีดี
3. เด็กหญิงณัฐกมล  กั่งเซ่ง
4. เด็กหญิงธันยมัย  รอดนวล
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  เพชรนิล
6. เด็กหญิงศศิวิมล  บัวทองคำ
 
1. นายปราโมทย์  รอดนวล
2. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
3. นางวณี  รอดนวล
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 11 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงนาดา  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงวนิดา  วาเด็ง
3. เด็กหญิงฮามีซัน  ดะเซ็ง
 
1. นางสาวนิตาล  ยีปราโซ
2. นางโสภา  ยาเหม
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน 9 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายฐาปกรณ์  แก้วเลื่อน
2. นายณรงฤทธิ์  คิดฉลาด
3. นายวันเฉลิม  ทองอ่อน
4. นายศุภัทร  หงษ์พฤกษ์
5. นายสหรัฐ  สุดจะเสน
6. เด็กชายสุทธิพร  ตั้นสกุล
7. นายอนุวัตร  สุวรรณพรหม
8. เด็กชายเจษฎา  บุญชูศรี
 
1. นางสาววันวิสาข์  รักษาวงศ์
2. นายสุรชัย  แสนภักดี
3. นายเกียรติศักดิ์  วัชรกาญจน์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 80.3 ทอง 4 โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  ก๋งอุบล
2. เด็กชายณัฐวัตร์   รัตนชู
3. เด็กชายภานุพงศ์  สังฆมาศ
4. เด็กชายยอดเพชร  กิติยานันทวงศ์
5. เด็กชายศักดิ์อนันต์  คำมั่น
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์สง่า
7. เด็กหญิงศุภิสรา  งามโฉม
8. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์   ทิพย์รอด
9. เด็กหญิงสุธิดา  ศรชัย
10. เด็กหญิงอุมาพร  เสมอหน้า
 
1. นางจิราพร  อินทรทัศน์
2. นายธนเดช  ใจสบาย
3. นายปิยะ  พละคช
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 11 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐกานต์  เชื่อมใจ
2. นางสาวพรพรรณ  พรหมคีรี
3. นางสาวสุฑาทิพย์  แก้วกุล
 
1. นางทิพวัลย์  จอมบดินทร์
2. นางโสพิน  แก้วสุข
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 12 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวพรรณี  ใจห้าว
 
1. นางอรอุมา  เกษรสิทธิ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 31.83 เข้าร่วม 9 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวจีระนันท์  ผุดผ่อง
 
1. นางอนงค์รัตน์  สุวพันธ์
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายวสณพงศ์  เมืองด้วง
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  พ่อค้า