สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนปากพนัง 1. นายตุลาการ  ปลอดชูแก้ว
2. นายศรุติ  มีช่วย
3. นายเศวตฉัตร  ศิริรัตน์
 
1. นายวินัย  เลิศสุรวัฒน์
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายสุนันท์  บรรดา
 
1. นายทิชานนท์  หนอนวุ่น
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวด 1. นายณัฐวัตร  วงศ์จุ้ย
2. นายยุทธพงศ์  มีชนะ
3. นางสาววิลาสินี  สงสว่าง
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
2. นายไพรัช  สุคตะ
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กชายนิติภูมิ  ชุมภู
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คงเทพ
2. เด็กหญิงพุทธิดา  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  เพชรแดง
 
1. นางสาวนิภาพร   พรหมทอง
2. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชะอวด 1. นางสาวกัลยรัตน์  หนูช่วย
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนทรายขาววิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญสุข  สุวรรณคีรี
 
1. นายชัยศักดิ์  คงแก้ว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 76.11 เงิน 4 โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาววสุมตี  จันทวงค์
2. นางสาวศิริวรรณ  รอดสุด
3. นางสาวสลิลทิพย์  พุฒิวณิชย์
4. นางสาวอรกนก  แก้วแหวน
5. นางสาวเยาวเรศ  แดงเอียด
 
1. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางพัชราภรณ์  รักช่วย
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ศรีพรหม
2. นางสาววันวิสาข์  ห่อทอง
3. นางสาวศิริลักษณ์  เอียดสี
 
1. นางชปานาฎ  พลสวัสดิ์
2. นางสาวรักธิดา  เอียดสี
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 4 โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายสุนันท์  บรรดา
 
1. นายนันทยา  สุวรรณมณี
 
11 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงปริศนา  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงวรรวิศา  สงแก้ว
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
2. นายไพรัช  สุคตะ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 66.83 ทองแดง 6 โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ปลอดอ่อน
2. เด็กหญิงจตุพร  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กชายปรเมษฐ์  ฉีดเสน
4. เด็กหญิงอังคณาพร  เจริญทรัพย์
5. เด็กหญิงอัจจิมา  โรจน์โมสิข
 
1. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวศิริวรางค์  เพชรศิลป์
 
13 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  วัฒนะสงค์
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
14 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.8 ทอง 7 โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เกรียงณรงค์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  นวลศรี
3. เด็กหญิงกมลชนก  พลศรี
4. เด็กหญิงฌามัญดา  พูลแก้ว
5. เด็กหญิงญาณินท์  ทับเพชร
6. เด็กชายธนวุฒิ  สถิตจันทรากุล
7. เด็กหญิงนรินธร  เทพรักษา
8. เด็กชายนันทิพัฒน์  เกิดทอง
9. เด็กหญิงนุชนาถ  ณ นคร
10. เด็กหญิงบงกช  บุญทอง
11. เด็กหญิงภัทราพร  ทองกระจ่าง
12. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
13. เด็กหญิงรัชฎาพร  จันทร์ทอง
14. นางสาววรางคณา  แสงทองน้อย
15. เด็กชายสมบูรณ์  กุศลสนอง
16. เด็กหญิงสุธิดา  รัตนนุกูล
17. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข
18. นางสาวสุวิมล  ศรีรักสูงเนิน
19. เด็กหญิงอุษณีย์  คงเสือ
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำจันทร์
21. เด็กชายเอกราช  นวลขาว
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
2. นายจักรชัย  สายมณี
3. นายธเนศ  คำพรรณ์
4. นางสุวนี  ศรีชุม
5. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายพงษ์เทพ  เพ็ชรสังข์
2. นายสุจินดา  ดีดวง
 
1. นายมนต์ตรี  หนูขจร
2. นายสุวัชร  บุญชูดวง
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.66 ทอง 8 โรงเรียนทรายขาววิทยา 1. เด็กชายปิยะพัฒน์  เสนเอี่ยม
2. เด็กหญิงเบญจพรรณ  ดำชุม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพ็ชรแก้ว
 
1. นายชัยศักดิ์  คงแก้ว
2. นางอารี  วรรณทิพย์
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 78.67 เงิน 8 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กหญิงกรรภิรมณ์  เส็งวัฒน์
2. นางสาวประภาพร  ไตรรัตน์
3. เด็กหญิงพวงทิพย์  คงเอียด
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  พุ่มขุน
5. เด็กหญิงสุกาญจนา  กิ่งรัตน์
6. เด็กหญิงสุกานดา  ปรีชา
 
1. นางจิราภรณ์  ถนอมสิน
2. นางสาวชมัยภรณ์  โดดำ
3. นายภานิวัฒน์  ฮั้นตระกูล
 
18 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายกรกฤต  ศรีเรือง
2. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
3. นายฆนาการ  ช่วยนุกูล
4. นางสาวณิชกมล  แก้วทอนช้าง
5. นางสาวพรนัทฐา  บือกุศล
6. เด็กหญิงพัตธรา  พิมพ์ทอง
7. นางสาวมณีรัตน์  สะสมสงค์
8. นางสาววรางคณา  แสงทองน้อย
9. เด็กชายวัชริศ  สระทอง
10. เด็กชายศราวุฒิ  รักบางบูรณ์
11. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข
12. นางสาวสุวิมล  ศรีรักสูงเนิน
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
2. นายธเนศ  คำพรรณ์
3. นางสาวนงนุช  บุญเรือง
4. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 9 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กหญิงพวงทิพย์  คงเอียด
2. เด็กหญิงสุกานดา  ปรีชา
 
1. นางสาวพวงรัตน์  สุขชุม
2. นางยินดี  เวชสาร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. นางสาวกิติยา  คงดุก
2. นายณัฐพล  รักซัง
3. นางสาวลัดดาวรรณ  รัตนะโน
4. นายสมคิด  จิตสุภา
5. นายสราวุธ  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นายภาณุพงค์  ปานเผือก
2. นางวันเพ็ญ  ทองบัว
 
21 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.4 ทอง 10 โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กหญิงณัชชา  ชูดวง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปานตุ้น
3. เด็กหญิงธันยธร  จิตรตั้ง
4. เด็กชายปราเมศ  หมวดเกิด
5. เด็กชายวัชรินทร์  กลับพงค์
6. เด็กชายวิทยา  ยิ้มแย้ม
7. เด็กชายสาคร  สงจร
8. เด็กหญิงสุริฉาย  ปิดชิด
9. เด็กชายอภิรักษ์  พังแพร่
10. เด็กหญิงเกษร  นาคแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  สุขขี
2. นางสาวสุทิชา  ชุมชอบ
3. นายโสภณ  พฤษภา
 
22 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 81.83 ทอง 11 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  รอดสอง
2. นางสาวกฤษณา  เรืองทองเมือง
3. นายกฤษดา  ศรีทองหนู
4. นางสาวจันทร์จิรา  พรหมสมบัติ
5. นางสาวจิรารัตน์  เขียวบุญจันทร์
6. นายชัยวัฒน์  ขวัญทอง
7. นายชานุ  เชาวลิต
8. นางสาวณัฐพร  ฤทธิ์มาต
9. นางสาวดวงทิพย์  ศรีรักษา
10. นางสาวทิตติยา  สุดเสริฐ
11. เด็กหญิงนงลักษณ์  คงนวน
12. นางสาวนลินทิพย์  สุวรรณแก้ว
13. นางสาวนารีรัตน์  ภิรมย์รักษ์
14. เด็กหญิงนุ่นนภา  ศรีหะรัญ
15. นางสาวปนิดา  ดำชู
16. นายประสิทธิ์พร  บุญกุศล
17. นายพรชัย  พูลพล
18. นายพฤทธิ์  อินทร์อักษร
19. นายภานุวัฒน์  คงมาก
20. นางสาวยิ่งลักษณ์  บัวสังข์
21. นางสาวรังสิมา   ยุโส้
22. เด็กชายรัฐกิจ  เนียมเกลี้ยง
23. นางสาวฤดี  จันทร์นก
24. เด็กหญิงวรรณ์นิสา  ราชแป้น
25. เด็กชายวิกรม  รักเอียด
26. นายศตวรรษ  ไทรแก้ว
27. เด็กหญิงศิรินาฏ  พรหมเมือง
28. นายสิริภิวัฒน์  พันธ์ดี
29. เด็กหญิงสุขรดา  เสนแก้ว
30. นางสาวสุภาวดี  นิจปราณ
31. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทะนะ
32. นายอธิเบส  พานทรัพย์
33. เด็กชายอนุศักดิ์  พูลแก้ว
34. นางสาวอรไพลิน  ทองหนูเอียด
35. นายอัศวเทพ  มนตรี
36. นายเฉลิมชัย  ไชยฉิม
37. นางสาวเพชรรัตน์  รอดเรืองฤทธิ์
38. นางสาวเพลงอักษร  มูลตรีมา
39. เด็กหญิงเมษยา  ปานดำ
40. เด็กหญิงแพรวา  เรืองระยับ
 
1. นางจิราพร  ควนวิไล
2. นางชุติมา  วินิโย
3. นางสาวธนพร  ทองลมุล
4. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
5. นางสาววิภาณี  สุวภา
6. นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ์
7. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์
8. นางอารมย์  มีชนะ
 
23 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 11 โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  รอดแก้ว
2. นางสาวชนิดาภา  แขกเทพ
3. นางสาวพรสุวรรณ  แก้วสวัสดิ์
4. นางสาววรรณธกานต์  คงนาค
5. นางสาววรรณิสา  ขำกลิ่น
6. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีจันทร์
7. นางสาวอังคณา  ทองท่าแพ
8. นางสาวเยาวลักษณ์  รอดแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล  นาคปลัด
2. นางสาวประภาเพ็ญ  ศรีระษา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 12 โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงชุติมา  รังวิเรนทร์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  คงศาลา
3. เด็กหญิงปุณยธร  เพ็ชรคง
4. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วมณี
5. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ตันกุล
 
1. นางปวีณา  ฑียาพงศ์
2. นายสุทธา  ชาลีทา