สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  วัฒนะสงค์
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 76.11 เงิน 4 โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาววสุมตี  จันทวงค์
2. นางสาวศิริวรรณ  รอดสุด
3. นางสาวสลิลทิพย์  พุฒิวณิชย์
4. นางสาวอรกนก  แก้วแหวน
5. นางสาวเยาวเรศ  แดงเอียด
 
1. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางพัชราภรณ์  รักช่วย
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 9 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กหญิงพวงทิพย์  คงเอียด
2. เด็กหญิงสุกานดา  ปรีชา
 
1. นางสาวพวงรัตน์  สุขชุม
2. นางยินดี  เวชสาร
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 78.67 เงิน 8 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กหญิงกรรภิรมณ์  เส็งวัฒน์
2. นางสาวประภาพร  ไตรรัตน์
3. เด็กหญิงพวงทิพย์  คงเอียด
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  พุ่มขุน
5. เด็กหญิงสุกาญจนา  กิ่งรัตน์
6. เด็กหญิงสุกานดา  ปรีชา
 
1. นางจิราภรณ์  ถนอมสิน
2. นางสาวชมัยภรณ์  โดดำ
3. นายภานิวัฒน์  ฮั้นตระกูล