สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 12 โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงชุติมา  รังวิเรนทร์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  คงศาลา
3. เด็กหญิงปุณยธร  เพ็ชรคง
4. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วมณี
5. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ตันกุล
 
1. นางปวีณา  ฑียาพงศ์
2. นายสุทธา  ชาลีทา
 
2 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 11 โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  รอดแก้ว
2. นางสาวชนิดาภา  แขกเทพ
3. นางสาวพรสุวรรณ  แก้วสวัสดิ์
4. นางสาววรรณธกานต์  คงนาค
5. นางสาววรรณิสา  ขำกลิ่น
6. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีจันทร์
7. นางสาวอังคณา  ทองท่าแพ
8. นางสาวเยาวลักษณ์  รอดแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล  นาคปลัด
2. นางสาวประภาเพ็ญ  ศรีระษา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 66.83 ทองแดง 6 โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ปลอดอ่อน
2. เด็กหญิงจตุพร  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กชายปรเมษฐ์  ฉีดเสน
4. เด็กหญิงอังคณาพร  เจริญทรัพย์
5. เด็กหญิงอัจจิมา  โรจน์โมสิข
 
1. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวศิริวรางค์  เพชรศิลป์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายพงษ์เทพ  เพ็ชรสังข์
2. นายสุจินดา  ดีดวง
 
1. นายมนต์ตรี  หนูขจร
2. นายสุวัชร  บุญชูดวง