สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ซื่อเจริญ
2. เด็กหญิงชุติมา  ตั้งชู
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  หนูสุด
4. เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่เจียง
5. เด็กหญิงดวงกมล  วังจำนงค์
6. เด็กหญิงปริฉัตร  เพชรเอ๋า
7. เด็กหญิงพรสินี  มหาสุข
8. เด็กหญิงภาวินี  ปานอ่อน
9. เด็กหญิงมนัญชยา  ส่งแสงรัตน์
10. เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรทองด้วง
11. เด็กหญิงสิริพร  ภักดีสุวรรณ์
12. เด็กหญิงอรยา  ตรีโชติ
 
1. นายวีรพงศ์  หนูชัยแก้ว
2. นางแอนนา  ขาวเรือง