สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงฐิติโสภา  สุขนิตย์
 
1. นายโกวิทย์  ประทุมสุวรรณ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 9 โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ฤทธิพลัด
2. เด็กหญิงราวดี  เจริญรูป
3. เด็กหญิงสิริยากร  ราโชกาญจน์
 
1. นายปราโมทย์  ธารีวิบูลย์
2. นางสุวิไล  กันตังกุล