สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
2 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ซื่อเจริญ
2. เด็กหญิงชุติมา  ตั้งชู
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  หนูสุด
4. เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่เจียง
5. เด็กหญิงดวงกมล  วังจำนงค์
6. เด็กหญิงปริฉัตร  เพชรเอ๋า
7. เด็กหญิงพรสินี  มหาสุข
8. เด็กหญิงภาวินี  ปานอ่อน
9. เด็กหญิงมนัญชยา  ส่งแสงรัตน์
10. เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรทองด้วง
11. เด็กหญิงสิริพร  ภักดีสุวรรณ์
12. เด็กหญิงอรยา  ตรีโชติ
 
1. นายวีรพงศ์  หนูชัยแก้ว
2. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงอรยา  เกสรินทร์
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวสิริกานต์  พรหมมัญ
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
5 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
6 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวธัญชนก  จันทรนิล
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
7 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวจรรนภา  ศรีสุวรรณ
2. นายจิตติ  รัตนพันธ์
3. นายชวัลวิทย์  เกตุรัตน์
4. นางสาวธัญชนก  จันทรนิล
5. เด็กชายธีรวัฒน์  คงวัดใหม่
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแหง
7. เด็กชายรัฐพงศ์  อุปฐาก
8. เด็กหญิงรุ่งฤดี  โมฬี
9. เด็กชายวัชรินทร์  ถาวรวงษ์
10. เด็กชายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
11. เด็กชายศิรดนัย  ขาวเรือง
12. นายศิริชัย  ชัยทิพย์
13. นางสาวสิริกานต์  พรหมมัญ
14. เด็กหญิงเกษรัตน์  เกตุชู
15. นางสาวเกษรา  เกตุชู
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
2. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
8 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวสิริกานต์  พรหมมัญ
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นายนิรนันท์  ร่มเย็น
2. นางสาวรัตติกาญ  ฤทธิ์เดช
 
1. นางนัชพร  กำเนิดรักษา
2. นางอมรรัตน์  แขดวง
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ชูขันธ์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ผลความดี
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ราชคงแก้ว
 
1. นายณรงค์   บัวเพชร์
2. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนพรัตน์  รอดชนะ
 
1. นายประภาส  สารพงษ์
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กชายเจตวิชญ์  อิสโร
 
1. นายธีระพงศ์  ช่วยเกิด
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 5 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธันวา  วงศ์ชนะ
 
1. นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล
 
14 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 5 โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ซื่อเจริญ
2. เด็กชายกฤษณ์ติณ  ล่องชุม
3. เด็กหญิงจันจิรา  บุญจริง
4. เด็กหญิงจันทกานต์  สุวรรณสถิตย์
5. เด็กหญิงชุติมา  ตั้งชู
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  หนูสุด
7. เด็กหญิงนุสรา  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงปริฉัตร  เพชรเอ๋า
9. เด็กชายภานุพันธ์  ชูความดี
10. เด็กหญิงมนัญชยา  ส่งแสงรัตน์
11. เด็กหญิงมินทรา  สารานิตย์
12. เด็กหญิงวชิรา  สมเนตร
13. เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรทองด้วง
14. เด็กหญิงสโรชา  วันธงไชย
 
1. นายวีรพงศ์  หนูชัยแก้ว
2. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
15 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวจิรัญญา  ทองวิจิตร
2. นายจีรวัฒน์  บ่อน้อย
3. นางสาวชนิสรา  บุญยอดมิ่ง
4. นางสาวชุลีนุช  หนูจันทร์
5. นางสาวณัฐธิดา  สาริสิทธิ์
6. นางสาวทรรณรต  ทองสีนุช
7. นายปฐมพงศ์  พงศ์นุรักษ์
8. นางสาวประภาศิริ  โชติจิระวัฒน์
9. นายพงศ์พิสุทธิ์  บุญผุด
10. นางสาวภัทราวดี  ธานีรัตน์
11. นางสาวมาริษา  พัฒนแก้ว
12. นางสาวรัตนากร  เกตุรัตนัง
13. นางสาวสุธาสินี  พรหมทอง
14. นางสาวอมรัตน์  ชนะณรงค์
15. นางสาวอรณี  หนูรอด
 
1. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
2. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 6 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  รักษาสังข์
 
1. นางยุพเยาว์  ศรีวะบุตร
 
17 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวจิรัญญา  ทองวิจิตร
2. นายจีรวัฒน์  บ่อน้อย
3. นายชทัคพล  โกศัยพัฒน์
4. นางสาวชุลีนุช  หนูจันทร์
5. นางสาวทรรณรต  ทองสีนุช
6. นายปฐมพงศ์  พงศ์นุรักษ์
7. นายพงศ์พิสุทธิ์  บุญผุด
8. นายพีระพงศ์  ชนะคช
9. นางสาวมาริษา  พัฒนแก้ว
10. นางสาวสุธาสินี  พรหมทอง
 
1. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
2. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.6 ทอง 6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายอภิมุข  จิตรสิงห์
 
1. นางสาววิกัญญา  วงศ์พุฒิ
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติเทพ   แสงประกาย
2. เด็กชายทรงวุฒิ  หนูเนตร
 
1. นางสาวหฤทัย   หมื่นรักษ์
2. นางเจนจิรา  ไวกิจการณ์
 
20 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.6 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญจริง
2. เด็กหญิงจันทกานต์  สุวรรณสถิตย์
3. เด็กหญิงนุสรา  รัตนพันธุ์
4. เด็กหญิงมินทรา  สารานิตย์
5. เด็กหญิงวชิรา  สมเนตร
6. เด็กหญิงสโรชา  วันธงไชย
 
1. นายวีรพงศ์  หนูชัยแก้ว
2. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
21 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกชมน  ชูชื่น
2. นางสาวกตัญชลี  ทองคำ
3. นายกมล  รัตนบุรี
4. เด็กหญิงกมลฉัตร  ศรีวิหค
5. นายกฤษฎางค์  สังข์ศิลป์ชัย
6. นายจักรกฤช  ปุนทะมุณี
7. นางสาวจันทิรา  ชอบหวาน
8. เด็กหญิงจิตรา  พรหมเพ็ญ
9. เด็กหญิงชลิวรรณ  รัตนะวงศ์
10. เด็กหญิงณัฐฌาน์  ใจกระจ่าง
11. เด็กชายณัฐพล  ชุมวงศ์
12. เด็กชายธนพนธ์  จอนจันทร์
13. เด็กหญิงธัญพร  เซ่งหนู
14. เด็กหญิงนิสิตา  นัสฐาน
15. เด็กหญิงพรพิมล  มณีโชติ
16. นายพัฒพงษ์  จินดาโชติ
17. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เสือรุ่ง
18. นางสาวมณเฑียรทิพย์  จันทร์แก้ว
19. เด็กหญิงมายาวีย์  สุวรรณพฤกษ์
20. เด็กชายรัชชานนท์  พราหมชูบัว
21. นางสาววรรณวิภา  ว่องไว
22. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วใจจง
23. นายวรุตม์  แร่ทอง
24. เด็กชายวิษณุ  หมกทอง
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อักษรนำ
26. เด็กชายศุภกร  บุตรเอก
27. เด็กชายสราวุธฒ์  แก้วมีชัย
28. นายสิทธิชัย  สุขขา
29. นางสาวสุธารัตน์  พลอยมุกดา
30. นางสาวหทัยชนก  ฉุ้นย่อง
31. เด็กหญิงหทัยทัต  หนูทอง
32. เด็กหญิงอชิรญา  รสมาลี
33. เด็กหญิงอติกานต์  สมพงศ์
34. เด็กชายอนาวิล  ด้วงแป้น
35. นางสาวอรวรรณ  บุญยัง
36. เด็กชายอัษฏาวุธ  เกลี้ยงส่ง
37. นางสาวอุษาทิพย์  ธารเนตร
38. นางสาวเกศสินี  หนูสงค์
39. นางสาวเพียงเพ็ญ  พังพี
40. นางสาวเสาวนีย์  สังข์ชุม
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
2. นายประเสริฐ  พงษ์เกษมพรกุล
 
22 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายเศรษฐบุตร  รอดสีเสน
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
23 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  ดำนุ่น
 
1. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกรัณฑ์  คชสิทธิ์
2. เด็กชายดิศานุวัฒน์  พัฒศรีเรือง
3. เด็กชายสรายุทธ  คุ้มกุมาร
 
1. นางสาวพัชรี  พลรัฐธนาสิทธิ์
 
25 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกุลภาวลัย  สุขนิตย์
 
1. นายโกวิทย์  ประทุมสุวรรณ
 
26 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายชิโนรส  ต่างสี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เพ็ชรสงฆ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  เบี้ยขาว
4. เด็กชายพิชวิชญ์  มณีฉาย
5. เด็กหญิงมนัญชยา  ดอกกฐิน
6. เด็กหญิงรมย์นลิน  บุญฮอง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  โชติจิระวัฒน์
8. เด็กชายสิทธิชัย  สมุห์นวล
9. เด็กชายอนพัทย์  กำเนิดไทย
10. เด็กหญิงอาทิตยา  เรืองสุวรรณ
 
1. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
2. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
 
27 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวญาดา  บุญทรง
2. นางสาวธิดาแก้ว  เกสรินทร์
3. เด็กชายนราธิป  ธนาวุฒิ
4. เด็กหญิงปาจรีย์  แซ่จึง
5. เด็กชายพชร  จันทรจาลักษณ์
6. เด็กหญิงวรัญญา  ศิริปัญญา
7. นางสาววราทิพย์  รัตนสุภา
8. เด็กหญิงอรยา  เกสรินทร์
9. เด็กหญิงอริสรา  ศรีนวล
 
1. นางสาวนิศาชล  จริตงาม
2. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
3. นายสนทรรศ  บุญอินทร์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78.2 เงิน 8 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอธิชา  คงรักษา
 
1. นายพฤฒ  ใบระหมาน
 
29 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวกรรณิการ์  ธนาวุฒิ
2. เด็กหญิงกวินธิดา  รำเพย
3. เด็กหญิงกาญจนา  ชิตเดชะ
4. เด็กชายกิตติพงศ์  ชัยวิชิต
5. เด็กชายก้องเกียรติ  รอดสุข
6. เด็กหญิงจันทิมา  นิยม
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทรทัต
8. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนคช
9. นางสาวณัฐิดา  สุมงคล
10. เด็กชายธนภัทร  เรืองแก้ว
11. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชัยชนะ
12. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุริยนต์
13. เด็กหญิงนฤมล  รอดบัวทอง
14. นางสาวผกายวรรณ  สุชาติพงศ์
15. เด็กชายพิทักษ์ชัย  ชนะกุล
16. เด็กหญิงรุจิรัตน์  คามคาหลง
17. เด็กชายรุ่งทวี  สุทธิมาศ
18. เด็กหญิงสาริดา  ชูขาว
19. เด็กหญิงสุจิรา  หนูเนตร
20. เด็กชายสุประวีณ์  แก้วเกลี้ยง
21. เด็กหญิงสุรางคณา  จำปา
22. เด็กชายสุวรรณ  สุวรรณรัตน์
23. เด็กชายอดิศักดิ์  รักษาศรี
24. เด็กชายอภิสิทธ์  เหล่าภัทรเกษม
25. เด็กหญิงอรอนงค์  ทิพย์ปัญญา
26. เด็กหญิงอะธิเมธิ์  เพ็งชัย
27. เด็กหญิงอังคณา  เรืองสังข์
28. เด็กหญิงเมย์นภา  รัตนกระจ่าง
29. เด็กหญิงโชษิตา  สุวรรณน้อย
30. เด็กหญิงโสระญา  เทพประพงศ์
 
1. นายธนิต  ชูมาก
2. นายประยูร  มาสวัสดิ์
3. นายพิศิษฐ  มวยดี
4. นายวันชัย  มณีสม
5. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
6. นายสมจิตร  ปั้นรอบรู้
7. นางสุนิสา  เพ็งชัย
8. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 9 โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ฤทธิพลัด
2. เด็กหญิงราวดี  เจริญรูป
3. เด็กหญิงสิริยากร  ราโชกาญจน์
 
1. นายปราโมทย์  ธารีวิบูลย์
2. นางสุวิไล  กันตังกุล
 
31 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวจรรนภา  ศรีสุวรรณ
2. นายจิตติ  รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงชุลีพร  เกตุแก้ว
4. เด็กชายธัชพล  สุทธิวา
5. นางสาวธัญชนก   จันทรนิล
6. เด็กชายธีรวัฒน์  คงวัดใหม่
7. เด็กชายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
8. นายศุภมงคล  สากำสด
9. นางสาวสิริกานต์  พรหมมัญ
10. นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง
11. นางสาวเกษรา  เกตุชู
12. เด็กชายเศรษฐบุตร  รอดสีเสน
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
2. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 1. นายธีรวัฒน์  กุมภัณฑ์
2. นายสมประสงค์  พงศ์สว่าง
3. นายอาทิตย์  บำรุงภักดิ์
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 10 โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวบุษกร  คงกระพันธ์
2. นางสาวพิมพิกา  ชัยสิทธิ์
3. นายวรเมธ  ช่วยชูจิตร
4. นายวัฒนา  ชื่นอิ่ม
5. นายวิษนุศักดิ์  ทรงศรี
6. นายสมศักดิ์  ทองอร่าม
7. นางสาวสรารัตน์  บุญทอง
8. นางสาวอลิสา  หนูจีน
9. นางสาวอษมา  บุญเกื้อ
10. นางสาวเฟื่องฟ้า  รัตนพันธ์
 
1. นายวันชัย  มณีสม
2. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
3. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
34 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 10 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายธนาธร  สีทองแก้ว
2. นายนันธิวัฒน์  ชูประสูตร
 
1. นางกฤติยา  สุขเรือง
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 10 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายวรท  อธิมุตติกุล
2. นายศุภชัย  เดชรักษา
 
1. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
2. นางสุจารีย์  กุลเทศ
 
36 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81.4 ทอง 11 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงชินชลี  พริกเม็ดทอง
2. เด็กหญิงปรานปริยา  โสพรรณโชติ
3. เด็กชายพันธกานต์  รัตนพันธุ์
 
1. นางจีรภรณ์  เพียรอนุรักษ์
2. นางสาวปิยะนุช  บุญรอด
 
37 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงฐิติโสภา  สุขนิตย์
 
1. นายโกวิทย์  ประทุมสุวรรณ
 
38 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 55.25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวจรวยพร  ทิพย์ปัญญา
2. นางสาวจีรพัชร  ทองดี
3. นายชัยยันต์  แผ่นทอง
4. นางสาวชาวดี  มณีโชติ
5. นายชิติสรรค์  แก้วเกลี้ยง
6. นางสาวฐิติมา  ชัยชนะ
7. นางสาวณัฐ  ขนิษฐา
8. นายธนากร  ภูมิประสิทธิ์
9. นางสาวธีรดา  จันทร์สุข
10. นางปฏิญญา  นันทะยา
11. นางสาวปทุมวดี  รัตนพันธ์
12. นางสาวประทุมรัตน์  สุขปาน
13. นางสาวปาลิตา  นวลมา
14. นางสาวปิยรัตน์  มาสวัสดิ์
15. นางสาวพรพิมล  นรังสิทธิ์
16. นายพิสิทธ์  ชอบผล
17. นายยงศธร  โคตบุตร
18. นายวันชนะ  กล่อมสุข
19. นายศตวรรษ  ไกรนรา
20. นายศราวุธ  ชูบัวทอง
21. นางสาวสมฤดี  คชเดช
22. นางสาวสาวิกา  แก้วศรี
23. นางสาวสาวิณี  แสงศรี
24. นางสาวสาวิตรี  ศิริเพชร
25. นางสาวสุธินาถ  ไวยวิก
26. นายสุริยา  สมรูป
27. นายสุรเชษฐ์  อ่อนเกตุพล
28. นางสาวสุวนันท์  รายระยับ
29. นายอธิษฐ์  แผ่นทอง
30. นางสาวอนุธิดา  บุญมาก
31. นายอลังการ  ชูบัวทอง
32. นางสาวเบญจมาภรณ์  ชอบผล
33. นางสาวเบญจวัลย์  จันทรเพชร
34. นายไกรยุทธ์  สีเหมือนทอง
 
1. นายธนิต  ชูมาก
2. นายประยูร  มาสวัสดิ์
3. นายพิศิษฐ  มวยดี
4. นายวันชัย  มณีสม
5. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
6. นายสมจิตร  ปั้นรอบรู้
7. นางสุนิสา  เพ็งชัย
8. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา