สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  ดำนุ่น
 
1. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ชูขันธ์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ผลความดี
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ราชคงแก้ว
 
1. นายณรงค์   บัวเพชร์
2. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
 
3 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวจรรนภา  ศรีสุวรรณ
2. นายจิตติ  รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงชุลีพร  เกตุแก้ว
4. เด็กชายธัชพล  สุทธิวา
5. นางสาวธัญชนก   จันทรนิล
6. เด็กชายธีรวัฒน์  คงวัดใหม่
7. เด็กชายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
8. นายศุภมงคล  สากำสด
9. นางสาวสิริกานต์  พรหมมัญ
10. นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง
11. นางสาวเกษรา  เกตุชู
12. เด็กชายเศรษฐบุตร  รอดสีเสน
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
2. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 5 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธันวา  วงศ์ชนะ
 
1. นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล
 
5 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 5 โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ซื่อเจริญ
2. เด็กชายกฤษณ์ติณ  ล่องชุม
3. เด็กหญิงจันจิรา  บุญจริง
4. เด็กหญิงจันทกานต์  สุวรรณสถิตย์
5. เด็กหญิงชุติมา  ตั้งชู
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  หนูสุด
7. เด็กหญิงนุสรา  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงปริฉัตร  เพชรเอ๋า
9. เด็กชายภานุพันธ์  ชูความดี
10. เด็กหญิงมนัญชยา  ส่งแสงรัตน์
11. เด็กหญิงมินทรา  สารานิตย์
12. เด็กหญิงวชิรา  สมเนตร
13. เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรทองด้วง
14. เด็กหญิงสโรชา  วันธงไชย
 
1. นายวีรพงศ์  หนูชัยแก้ว
2. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
6 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวจิรัญญา  ทองวิจิตร
2. นายจีรวัฒน์  บ่อน้อย
3. นางสาวชนิสรา  บุญยอดมิ่ง
4. นางสาวชุลีนุช  หนูจันทร์
5. นางสาวณัฐธิดา  สาริสิทธิ์
6. นางสาวทรรณรต  ทองสีนุช
7. นายปฐมพงศ์  พงศ์นุรักษ์
8. นางสาวประภาศิริ  โชติจิระวัฒน์
9. นายพงศ์พิสุทธิ์  บุญผุด
10. นางสาวภัทราวดี  ธานีรัตน์
11. นางสาวมาริษา  พัฒนแก้ว
12. นางสาวรัตนากร  เกตุรัตนัง
13. นางสาวสุธาสินี  พรหมทอง
14. นางสาวอมรัตน์  ชนะณรงค์
15. นางสาวอรณี  หนูรอด
 
1. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
2. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 10 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายวรท  อธิมุตติกุล
2. นายศุภชัย  เดชรักษา
 
1. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
2. นางสุจารีย์  กุลเทศ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78.2 เงิน 8 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอธิชา  คงรักษา
 
1. นายพฤฒ  ใบระหมาน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 10 โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวบุษกร  คงกระพันธ์
2. นางสาวพิมพิกา  ชัยสิทธิ์
3. นายวรเมธ  ช่วยชูจิตร
4. นายวัฒนา  ชื่นอิ่ม
5. นายวิษนุศักดิ์  ทรงศรี
6. นายสมศักดิ์  ทองอร่าม
7. นางสาวสรารัตน์  บุญทอง
8. นางสาวอลิสา  หนูจีน
9. นางสาวอษมา  บุญเกื้อ
10. นางสาวเฟื่องฟ้า  รัตนพันธ์
 
1. นายวันชัย  มณีสม
2. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
3. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กชายเจตวิชญ์  อิสโร
 
1. นายธีระพงศ์  ช่วยเกิด
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นายนิรนันท์  ร่มเย็น
2. นางสาวรัตติกาญ  ฤทธิ์เดช
 
1. นางนัชพร  กำเนิดรักษา
2. นางอมรรัตน์  แขดวง