สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวกรรณิการ์  ธนาวุฒิ
2. เด็กหญิงกวินธิดา  รำเพย
3. เด็กหญิงกาญจนา  ชิตเดชะ
4. เด็กชายกิตติพงศ์  ชัยวิชิต
5. เด็กชายก้องเกียรติ  รอดสุข
6. เด็กหญิงจันทิมา  นิยม
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทรทัต
8. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนคช
9. นางสาวณัฐิดา  สุมงคล
10. เด็กชายธนภัทร  เรืองแก้ว
11. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชัยชนะ
12. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุริยนต์
13. เด็กหญิงนฤมล  รอดบัวทอง
14. นางสาวผกายวรรณ  สุชาติพงศ์
15. เด็กชายพิทักษ์ชัย  ชนะกุล
16. เด็กหญิงรุจิรัตน์  คามคาหลง
17. เด็กชายรุ่งทวี  สุทธิมาศ
18. เด็กหญิงสาริดา  ชูขาว
19. เด็กหญิงสุจิรา  หนูเนตร
20. เด็กชายสุประวีณ์  แก้วเกลี้ยง
21. เด็กหญิงสุรางคณา  จำปา
22. เด็กชายสุวรรณ  สุวรรณรัตน์
23. เด็กชายอดิศักดิ์  รักษาศรี
24. เด็กชายอภิสิทธ์  เหล่าภัทรเกษม
25. เด็กหญิงอรอนงค์  ทิพย์ปัญญา
26. เด็กหญิงอะธิเมธิ์  เพ็งชัย
27. เด็กหญิงอังคณา  เรืองสังข์
28. เด็กหญิงเมย์นภา  รัตนกระจ่าง
29. เด็กหญิงโชษิตา  สุวรรณน้อย
30. เด็กหญิงโสระญา  เทพประพงศ์
 
1. นายธนิต  ชูมาก
2. นายประยูร  มาสวัสดิ์
3. นายพิศิษฐ  มวยดี
4. นายวันชัย  มณีสม
5. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
6. นายสมจิตร  ปั้นรอบรู้
7. นางสุนิสา  เพ็งชัย
8. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
2 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 55.25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวจรวยพร  ทิพย์ปัญญา
2. นางสาวจีรพัชร  ทองดี
3. นายชัยยันต์  แผ่นทอง
4. นางสาวชาวดี  มณีโชติ
5. นายชิติสรรค์  แก้วเกลี้ยง
6. นางสาวฐิติมา  ชัยชนะ
7. นางสาวณัฐ  ขนิษฐา
8. นายธนากร  ภูมิประสิทธิ์
9. นางสาวธีรดา  จันทร์สุข
10. นางปฏิญญา  นันทะยา
11. นางสาวปทุมวดี  รัตนพันธ์
12. นางสาวประทุมรัตน์  สุขปาน
13. นางสาวปาลิตา  นวลมา
14. นางสาวปิยรัตน์  มาสวัสดิ์
15. นางสาวพรพิมล  นรังสิทธิ์
16. นายพิสิทธ์  ชอบผล
17. นายยงศธร  โคตบุตร
18. นายวันชนะ  กล่อมสุข
19. นายศตวรรษ  ไกรนรา
20. นายศราวุธ  ชูบัวทอง
21. นางสาวสมฤดี  คชเดช
22. นางสาวสาวิกา  แก้วศรี
23. นางสาวสาวิณี  แสงศรี
24. นางสาวสาวิตรี  ศิริเพชร
25. นางสาวสุธินาถ  ไวยวิก
26. นายสุริยา  สมรูป
27. นายสุรเชษฐ์  อ่อนเกตุพล
28. นางสาวสุวนันท์  รายระยับ
29. นายอธิษฐ์  แผ่นทอง
30. นางสาวอนุธิดา  บุญมาก
31. นายอลังการ  ชูบัวทอง
32. นางสาวเบญจมาภรณ์  ชอบผล
33. นางสาวเบญจวัลย์  จันทรเพชร
34. นายไกรยุทธ์  สีเหมือนทอง
 
1. นายธนิต  ชูมาก
2. นายประยูร  มาสวัสดิ์
3. นายพิศิษฐ  มวยดี
4. นายวันชัย  มณีสม
5. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
6. นายสมจิตร  ปั้นรอบรู้
7. นางสุนิสา  เพ็งชัย
8. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา