สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวสิริพักตร์  กฐินหอม
 
1. นางอรชร  สมประดิษฐ์
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวนิชธาวัลย์    เพชระ
 
1. นางวรนุช  ชีถนอม
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกชพร   ตั้งถึงถิ่น
2. นางสาวกัญชพร   พรหมรัตน์
3. นางสาวกัญญ์วรา   พรหมรัตน์
 
1. นางสาวนิตยา   ทวีกิจการ
2. นางปัทมา   จรเด่น
 
4 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 79.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกชกร   ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงกชนันท์  ไชยวรรณ์
3. เด็กหญิงกรวรรณ    นาคสุวรรณ
4. เด็กหญิงกันตนา   เครือสุวรรณ
5. นายกัมปนาท   เขียวมา
6. นางสาวกานต์ชนก   รุ่งเรืองยศ
7. นายกิตติพงศ์   สุคนธปฏิภาค
8. เด็กชายกีรติ   กูลเกื้อ
9. เด็กหญิงจิรัชญา   ไล่ชะพิษ
10. เด็กหญิงชญานิศ   เปลี่ยวจิตต์
11. เด็กหญิงชนกนิษฐ์   จันทพันธ์
12. เด็กหญิงญาณิศา    ชูเมือง
13. เด็กหญิงณิชาวีร์   เอียดแก้ว
14. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   วิยาสิงห์
15. เด็กหญิงธนภรณ์   แสงวิจิตร
16. เด็กหญิงนฤนารถ  ทองคง
17. เด็กหญิงนัทธมน   ลิขิตชัยศิลป์
18. เด็กชายปัญญพนต์   ดำเอียด
19. นายปัณณวัฒน์   ขนอม
20. เด็กหญิงปิยกมล   แก้วช่วย
21. เด็กชายพชร   ลิ้มโอภาส
22. เด็กหญิงพัชรา   อาชาชาญ
23. เด็กหญิงพิชชาภา    คงสุขกาญจนา
24. เด็กหญิงภารดี   สิงห์สุวรรณ
25. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ดารากัย
26. เด็กชายยศพันธ์   บรรจงเกลี้ยง
27. เด็กหญิงลภัส   เลขาพันธ์
28. เด็กหญิงวรดา   บัวทอง
29. เด็กหญิงวรรณกานต์   ชูเพชร
30. เด็กชายวัทธิกร   คงสุขกาญจนา
31. นางสาวสรัลชนา  เย็นใจ
32. เด็กหญิงสิริกาญจน์   พละศึก
33. เด็กชายสุรพัศ   รักสม
34. เด็กหญิงอธิมาศ   สุมน
35. เด็กหญิงอภิชญา   ช่วยชู
36. นางสาวอรวรรณ   ศรีสุวรรณ
37. นางสาวอลิษา   หนูแก้ว
38. นางสาวอัจฉรา   จันทร์อยู่
39. เด็กหญิงเนตรชนก   ลิลิตตระกูล
40. เด็กหญิงเนติวลัย   เหมกัง
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
2. นางสาวณิชารีย์  สุทธิภิบาล
3. นายธนวัฒน์  เรียงวรานนท์
4. นางสาวธัญวลัย  ตั้งต่อนิรันดร์
5. นางประสพสุข  รัตนสุภา
6. นางสาวพิชญ์รตา  ศิวาโมกข์
7. นางสาวรวมพิศ  ภิญโญ
8. นางสาวศิริรัตน์  ศรีสุข
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กวินธร
 
1. นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล