สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกานดามณี  รัตนพล
2. เด็กหญิงปพิชญา    อรุณเรือง
 
1. นางสุดาวรรณ  อภิศักดิ์มนตรี
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. นายปิยมิตร  ท้วมศรี
2. นางสาวพิมพกานต์  บุญยรัตน์
3. นางสาวสุภัทชา  เปรมทอง
 
1. นางจุรีย์  ชื่นบาน
2. นางสาวมนต์ตรา  ไกรนรา
 
3 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายจิรันธนิน  ขนาบแก้ว
2. นายณัฐพล   เมียนเพชร
3. นายสรวีย์  ทองเลี่ยมนาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจัตุพงศ์  ศุภศรี
2. นายเชาวน์   สุวรรณชล
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายภาณุพงศ์  สุวรรณเลิศ
 
1. นางสาวรวมพิศ  ภิญโญ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวหยดเทียน  ประทุมทอง
 
1. นายอิสร่อเฝน  บิลหล๊ะเต๊ะ
 
6 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวณัฐชนน  สุทาวัน
2. นายธีระธาดา  รุ่งสุวรรณ
3. นางสาวบุญจิรา  ส้มเขียวหวาน
4. นางสาวอธิรพร  จินดา
5. นางสาวอมรรัตน์  ธนอารักษ์
6. นางสาวเกสรา  ทองจำนงค์
7. นางสาวแกมกาญจน์  กิจสุบรรณ
8. นางสาวโชติกา  บุญเต็ม
 
1. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
2. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิริยศิลป์
2. เด็กชายภูริณัฐ  เมฆมณี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีคล้าย
 
1. นางบุญเรือน  สมจิต
2. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว