สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายวรวิทย์   ขุนเดื่อ
2. นายสิทธินนท์  สุภาพบุรุษ
3. นายอิทธิพัทร์   หลำโส๊บ
 
1. นายอัศวิน  จุลมูล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพัชรพร  เพชรพันธ์
2. เด็กหญิงภูริชญา  ศิวาโมกข์
3. เด็กหญิงเพชรชลิดา  ช่วยมณี
 
1. นางจิตรา  พิบูลย์
2. นายพหล  จุลนวล
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายพรหมพิริยะ  พรหมสังคหะ
 
1. นางสาวชวนี  ปุริโสดม
 
4 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายจิรันธนิน  ขนาบแก้ว
2. นายณัฐพล   เมียนเพชร
3. นายสรวีย์  ทองเลี่ยมนาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจัตุพงศ์  ศุภศรี
2. นายเชาวน์   สุวรรณชล
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายภาณุพงศ์  สุวรรณเลิศ
 
1. นางสาวรวมพิศ  ภิญโญ
 
6 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกานดามณี  รัตนพล
2. เด็กหญิงปพิชญา    อรุณเรือง
 
1. นางสุดาวรรณ  อภิศักดิ์มนตรี
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. นายปิยมิตร  ท้วมศรี
2. นางสาวพิมพกานต์  บุญยรัตน์
3. นางสาวสุภัทชา  เปรมทอง
 
1. นางจุรีย์  ชื่นบาน
2. นางสาวมนต์ตรา  ไกรนรา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิริยศิลป์
2. เด็กชายภูริณัฐ  เมฆมณี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีคล้าย
 
1. นางบุญเรือน  สมจิต
2. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวหยดเทียน  ประทุมทอง
 
1. นายอิสร่อเฝน  บิลหล๊ะเต๊ะ
 
10 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวณัฐชนน  สุทาวัน
2. นายธีระธาดา  รุ่งสุวรรณ
3. นางสาวบุญจิรา  ส้มเขียวหวาน
4. นางสาวอธิรพร  จินดา
5. นางสาวอมรรัตน์  ธนอารักษ์
6. นางสาวเกสรา  ทองจำนงค์
7. นางสาวแกมกาญจน์  กิจสุบรรณ
8. นางสาวโชติกา  บุญเต็ม
 
1. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
2. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกชพร   ตั้งถึงถิ่น
2. นางสาวกัญชพร   พรหมรัตน์
3. นางสาวกัญญ์วรา   พรหมรัตน์
 
1. นางสาวนิตยา   ทวีกิจการ
2. นางปัทมา   จรเด่น
 
12 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวนิชธาวัลย์    เพชระ
 
1. นางวรนุช  ชีถนอม
 
13 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 79.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกชกร   ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงกชนันท์  ไชยวรรณ์
3. เด็กหญิงกรวรรณ    นาคสุวรรณ
4. เด็กหญิงกันตนา   เครือสุวรรณ
5. นายกัมปนาท   เขียวมา
6. นางสาวกานต์ชนก   รุ่งเรืองยศ
7. นายกิตติพงศ์   สุคนธปฏิภาค
8. เด็กชายกีรติ   กูลเกื้อ
9. เด็กหญิงจิรัชญา   ไล่ชะพิษ
10. เด็กหญิงชญานิศ   เปลี่ยวจิตต์
11. เด็กหญิงชนกนิษฐ์   จันทพันธ์
12. เด็กหญิงญาณิศา    ชูเมือง
13. เด็กหญิงณิชาวีร์   เอียดแก้ว
14. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   วิยาสิงห์
15. เด็กหญิงธนภรณ์   แสงวิจิตร
16. เด็กหญิงนฤนารถ  ทองคง
17. เด็กหญิงนัทธมน   ลิขิตชัยศิลป์
18. เด็กชายปัญญพนต์   ดำเอียด
19. นายปัณณวัฒน์   ขนอม
20. เด็กหญิงปิยกมล   แก้วช่วย
21. เด็กชายพชร   ลิ้มโอภาส
22. เด็กหญิงพัชรา   อาชาชาญ
23. เด็กหญิงพิชชาภา    คงสุขกาญจนา
24. เด็กหญิงภารดี   สิงห์สุวรรณ
25. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ดารากัย
26. เด็กชายยศพันธ์   บรรจงเกลี้ยง
27. เด็กหญิงลภัส   เลขาพันธ์
28. เด็กหญิงวรดา   บัวทอง
29. เด็กหญิงวรรณกานต์   ชูเพชร
30. เด็กชายวัทธิกร   คงสุขกาญจนา
31. นางสาวสรัลชนา  เย็นใจ
32. เด็กหญิงสิริกาญจน์   พละศึก
33. เด็กชายสุรพัศ   รักสม
34. เด็กหญิงอธิมาศ   สุมน
35. เด็กหญิงอภิชญา   ช่วยชู
36. นางสาวอรวรรณ   ศรีสุวรรณ
37. นางสาวอลิษา   หนูแก้ว
38. นางสาวอัจฉรา   จันทร์อยู่
39. เด็กหญิงเนตรชนก   ลิลิตตระกูล
40. เด็กหญิงเนติวลัย   เหมกัง
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
2. นางสาวณิชารีย์  สุทธิภิบาล
3. นายธนวัฒน์  เรียงวรานนท์
4. นางสาวธัญวลัย  ตั้งต่อนิรันดร์
5. นางประสพสุข  รัตนสุภา
6. นางสาวพิชญ์รตา  ศิวาโมกข์
7. นางสาวรวมพิศ  ภิญโญ
8. นางสาวศิริรัตน์  ศรีสุข
 
14 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กวินธร
 
1. นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล
 
15 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวสิริพักตร์  กฐินหอม
 
1. นางอรชร  สมประดิษฐ์
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายนฤเดช  นักใกล้
2. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  สุขเกื้อ
3. เด็กชายวัชรินทร์  เพ็ชรมาก
 
1. นางบังอร  แป้นคง
2. นายสุชาติ  โชติมณี
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง 5 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายธนธรณ์  คงสังข์
2. เด็กชายภัทรกร  อินทร์ทองคำ
3. เด็กชายอภิชาติ   พลไชยะ
 
1. นางบังอร  แป้นคง
2. นายสุชาติ  โชติมณี
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกวินนา  นิยมจิตร
2. นางสาวกัลยา  พิทักษ์วงศ์
3. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
4. นายธนสิทธิ์  จินดาโชติ
5. นางสาวสุดารัตน์  คูบูรณ์
6. นางสาวสุภัค  ช่วยโครธะ
 
1. นางนันท์นภัสร์  พรหมสิทธิ์
2. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
3. นางศิวาพร  ผลความดี
 
19 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฐชยา  สุขแก้ว
 
1. Mr.Thomas  Thomassen
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ทองส่งแสง
2. เด็กชายปริญญ์ปิลันธ์  มานะจิตต์
3. เด็กชายพลากร  พัฒนภูมิ
 
1. นางมาลี   สอนเสริม
2. นางอารี  พรหมทอง
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นางสาวสิริกาญจน์  หมื่นทอง
 
1. นายอรรถชัย  ชูแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายนวิน  อักษรทอง
 
1. นายปราโมทย์   ช่วยพัฒน์
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 7 โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวชนากานต์  รอดเพชร
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นันตา
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ญาณสูตร
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขลิบทอง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยสุริน
5. เด็กหญิงมินตรา  ปานชื่น
6. เด็กหญิงอภิญญา  เกตุกำพล
 
1. นางนันท์นภัสร์  พรหมสิทธิ์
2. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
3. นางศิวาพร  ผลความดี
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิรักษ์
 
1. นางจิตติยา  ทองอำภา
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 8 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายศุภวิชญ์  วิทยปรีชา
2. เด็กชายเอกอนันต์  มาลัย
 
1. นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์
2. นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ
 
27 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 9 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ช่วยสุทธิ์
2. เด็กชายกิตติภัฎ  สาระจิตต์
3. เด็กหญิงจิตทิพย์  ฝอยทอง
4. เด็กหญิงลลิลธร  ชะบาพฤกษ์
5. นางสาวหัสญา  ธีระนานนท์
 
1. Mrs.Geralgine  Pugoy
2. นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 9 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายชวัลวิทย์  พรมภา
2. เด็กชายชารีฟ  บิลล่าเต๊ะ
3. นายณัฐวุฒิ  จันทรพงษ์
4. เด็กชายธีรภัทร   ห้องแก้ว
5. นางสาวมณีมณฑ์   ย้อยคุณา
6. นางสาวยวิษฐา   อินทร์ใจเอื้อ
7. นางสาววิมลพันธ์   เทพจิตร
8. นายสรสิช   พุทธพิทักษ์กุล
9. นางสาวสิรินธาร   เที่ยวแสวง
10. เด็กชายเกชา   ไซเอ็ด
 
1. นางสาวฎิปาสวีต์  บุญเชิด
2. นายสิริวัฒน์   พูนเกตุ
3. นางอัญญารัตน์   ธานีรัตน์
 
29 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกชนิภา   ดำจันทร์
2. เด็กชายกิตติกร   พรมกิตติยานนท์
3. เด็กหญิงปิญชาน์  ท่าพริก
4. เด็กชายปิยวัฒน์   ทองพัว
5. เด็กหญิงหทัยชนก   บุญญวงศ์
6. เด็กชายอดิเทพ   เดชพรหม
7. เด็กหญิงอรณิช   เถาว์เป็น
8. เด็กหญิงอรณิชา   ชูโฉม
9. เด็กหญิงเบญญาภา   พรหมเทพ
 
1. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
2. นางนวพร    อักษรทอง
3. นายเมธัส  ดำมาก
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชนิสรา   ปุณนุวงศ์
2. นางสาววรรณกนก   รักษทิพย์
3. นางสาวเจนจิรา   มุณีแนม
 
1. นางจิตประภา  ศักดามาศ
2. นางสุจิตรา   สุวรรณบรรจง
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงฉัตรรุ้ง  วาสนา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  รัตนธน
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมทิพย์
 
1. นายธวัช  แพรกทอง
2. นางสาวพนาทิพย์  เพชรเส้ง
 
32 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72.67 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงวาริธร  สงสุวรรณ
 
1. นางสาวกัลยา  เวทยาวงศ์
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.83 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายชุติพนธ์  วงศ์ศิริวิพัฒน์
2. นายสิรวิชญ์  บุตรมะรัถยา
 
1. นางจิรายุ  สุวรรณา
2. นายเอกตวัน  เลิศไกร
 
34 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกมลภพ  พรหมโชติ
2. เด็กหญิงคณากร  อุ่นเสียม
3. เด็กหญิงคัทยวรรณ  วรรณโน
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
2. นางพรรณี  อินทรปาน
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. นางสาววาสิฏฐี  ลีละศุภกุล
2. นางสาวสุภัทชา  เปรมทอง
3. นายเฉลิมพร  ศรีจำรัส
 
1. นายธวัช  แพรกทอง
2. นางสาวพนาทิพย์  เพชรเส้ง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.2 เงิน 10 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นางสาวกมลชนก  เบ็ญชนะวงศ์
2. นางสาวปัฐมวรรณ  เลขจิตร
3. นางสาวปัทมา  คงชู
4. นางสาวสิริกาญจน์  หมื่นทอง
5. นางสาวเกศินี  พงศ์รักธรรม
 
1. นางนวลพรรณ  อภิสิทธิวงศ์
2. นางสาวเบญจมะ  นาคะพงศ์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายคณิน  ดาษถนิม
2. เด็กหญิงนาตาชา  ใบตานี
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  ชูโสด
2. นางสุนงค์น้อย  จันทรศิริ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. นางสาวสุกาญจนา  รักช่วย
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสงระวี
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญอริยวัฒน์
2. เด็กชายศราวุธ  คำเศษ
 
1. นางสาวพรพิมล  คงเปีย
2. นายวิชิต  วงษ์ทอง
 
40 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายจตุรงค์  คลิ้งนวล
 
1. นางจำลอง  บุญกาญจน์
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  พรหมทอง
2. เด็กหญิงณิชภัทร  ศรีนวล
3. เด็กหญิงดวงใจ  กำจรกิตติคุณ
 
1. นางสาวนิธิมา  พรมจันทร์
2. นางสุนิตา  คงทอง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60.1 ทองแดง 12 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายอรรถวิท  ฉายเรืองเกียรติ
 
1. นางสาวสุชาดา  ศรีอำมร
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวจีรวรรณ  กาลจิตร์
2. นางสาวมนัสวี  แขดวง
 
1. นางสุวิมล  ชัยพราหมณ์
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวชนากานต์  รอดเพชร
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
45 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.2 เงิน 12 โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวณัฐชนน  สุทาวัน
2. นายธีระธาดา  รุ่งสุวรรณ
3. นางสาวบุญจิรา  ส้มเขียวหวาน
4. นางสาวอธิรพร  จินดา
5. นางสาวอมรรัตน์  ธนอารักษ์
6. นางสาวเกสรา  ทองจำนงค์
7. นางสาวแกมกาญจน์  กิจสุบรรณ
8. นางสาวโชติกา  บุญเต็ม
 
1. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
2. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต