สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวสิริพักตร์  กฐินหอม
 
1. นางอรชร  สมประดิษฐ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.2 เงิน 10 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นางสาวกมลชนก  เบ็ญชนะวงศ์
2. นางสาวปัฐมวรรณ  เลขจิตร
3. นางสาวปัทมา  คงชู
4. นางสาวสิริกาญจน์  หมื่นทอง
5. นางสาวเกศินี  พงศ์รักธรรม
 
1. นางนวลพรรณ  อภิสิทธิวงศ์
2. นางสาวเบญจมะ  นาคะพงศ์
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกมลภพ  พรหมโชติ
2. เด็กหญิงคณากร  อุ่นเสียม
3. เด็กหญิงคัทยวรรณ  วรรณโน
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
2. นางพรรณี  อินทรปาน
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวชนากานต์  รอดเพชร
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 7 โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวชนากานต์  รอดเพชร
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
6 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 79.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกชกร   ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงกชนันท์  ไชยวรรณ์
3. เด็กหญิงกรวรรณ    นาคสุวรรณ
4. เด็กหญิงกันตนา   เครือสุวรรณ
5. นายกัมปนาท   เขียวมา
6. นางสาวกานต์ชนก   รุ่งเรืองยศ
7. นายกิตติพงศ์   สุคนธปฏิภาค
8. เด็กชายกีรติ   กูลเกื้อ
9. เด็กหญิงจิรัชญา   ไล่ชะพิษ
10. เด็กหญิงชญานิศ   เปลี่ยวจิตต์
11. เด็กหญิงชนกนิษฐ์   จันทพันธ์
12. เด็กหญิงญาณิศา    ชูเมือง
13. เด็กหญิงณิชาวีร์   เอียดแก้ว
14. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   วิยาสิงห์
15. เด็กหญิงธนภรณ์   แสงวิจิตร
16. เด็กหญิงนฤนารถ  ทองคง
17. เด็กหญิงนัทธมน   ลิขิตชัยศิลป์
18. เด็กชายปัญญพนต์   ดำเอียด
19. นายปัณณวัฒน์   ขนอม
20. เด็กหญิงปิยกมล   แก้วช่วย
21. เด็กชายพชร   ลิ้มโอภาส
22. เด็กหญิงพัชรา   อาชาชาญ
23. เด็กหญิงพิชชาภา    คงสุขกาญจนา
24. เด็กหญิงภารดี   สิงห์สุวรรณ
25. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ดารากัย
26. เด็กชายยศพันธ์   บรรจงเกลี้ยง
27. เด็กหญิงลภัส   เลขาพันธ์
28. เด็กหญิงวรดา   บัวทอง
29. เด็กหญิงวรรณกานต์   ชูเพชร
30. เด็กชายวัทธิกร   คงสุขกาญจนา
31. นางสาวสรัลชนา  เย็นใจ
32. เด็กหญิงสิริกาญจน์   พละศึก
33. เด็กชายสุรพัศ   รักสม
34. เด็กหญิงอธิมาศ   สุมน
35. เด็กหญิงอภิชญา   ช่วยชู
36. นางสาวอรวรรณ   ศรีสุวรรณ
37. นางสาวอลิษา   หนูแก้ว
38. นางสาวอัจฉรา   จันทร์อยู่
39. เด็กหญิงเนตรชนก   ลิลิตตระกูล
40. เด็กหญิงเนติวลัย   เหมกัง
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
2. นางสาวณิชารีย์  สุทธิภิบาล
3. นายธนวัฒน์  เรียงวรานนท์
4. นางสาวธัญวลัย  ตั้งต่อนิรันดร์
5. นางประสพสุข  รัตนสุภา
6. นางสาวพิชญ์รตา  ศิวาโมกข์
7. นางสาวรวมพิศ  ภิญโญ
8. นางสาวศิริรัตน์  ศรีสุข
 
7 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.2 เงิน 12 โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวณัฐชนน  สุทาวัน
2. นายธีระธาดา  รุ่งสุวรรณ
3. นางสาวบุญจิรา  ส้มเขียวหวาน
4. นางสาวอธิรพร  จินดา
5. นางสาวอมรรัตน์  ธนอารักษ์
6. นางสาวเกสรา  ทองจำนงค์
7. นางสาวแกมกาญจน์  กิจสุบรรณ
8. นางสาวโชติกา  บุญเต็ม
 
1. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
2. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
 
8 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกชนิภา   ดำจันทร์
2. เด็กชายกิตติกร   พรมกิตติยานนท์
3. เด็กหญิงปิญชาน์  ท่าพริก
4. เด็กชายปิยวัฒน์   ทองพัว
5. เด็กหญิงหทัยชนก   บุญญวงศ์
6. เด็กชายอดิเทพ   เดชพรหม
7. เด็กหญิงอรณิช   เถาว์เป็น
8. เด็กหญิงอรณิชา   ชูโฉม
9. เด็กหญิงเบญญาภา   พรหมเทพ
 
1. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
2. นางนวพร    อักษรทอง
3. นายเมธัส  ดำมาก
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. นางสาววาสิฏฐี  ลีละศุภกุล
2. นางสาวสุภัทชา  เปรมทอง
3. นายเฉลิมพร  ศรีจำรัส
 
1. นายธวัช  แพรกทอง
2. นางสาวพนาทิพย์  เพชรเส้ง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.83 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายชุติพนธ์  วงศ์ศิริวิพัฒน์
2. นายสิรวิชญ์  บุตรมะรัถยา
 
1. นางจิรายุ  สุวรรณา
2. นายเอกตวัน  เลิศไกร
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  พรหมทอง
2. เด็กหญิงณิชภัทร  ศรีนวล
3. เด็กหญิงดวงใจ  กำจรกิตติคุณ
 
1. นางสาวนิธิมา  พรมจันทร์
2. นางสุนิตา  คงทอง
 
12 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72.67 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงวาริธร  สงสุวรรณ
 
1. นางสาวกัลยา  เวทยาวงศ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 9 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายชวัลวิทย์  พรมภา
2. เด็กชายชารีฟ  บิลล่าเต๊ะ
3. นายณัฐวุฒิ  จันทรพงษ์
4. เด็กชายธีรภัทร   ห้องแก้ว
5. นางสาวมณีมณฑ์   ย้อยคุณา
6. นางสาวยวิษฐา   อินทร์ใจเอื้อ
7. นางสาววิมลพันธ์   เทพจิตร
8. นายสรสิช   พุทธพิทักษ์กุล
9. นางสาวสิรินธาร   เที่ยวแสวง
10. เด็กชายเกชา   ไซเอ็ด
 
1. นางสาวฎิปาสวีต์  บุญเชิด
2. นายสิริวัฒน์   พูนเกตุ
3. นางอัญญารัตน์   ธานีรัตน์
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายจตุรงค์  คลิ้งนวล
 
1. นางจำลอง  บุญกาญจน์