สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวนิชธาวัลย์    เพชระ
 
1. นางวรนุช  ชีถนอม
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกานดามณี  รัตนพล
2. เด็กหญิงปพิชญา    อรุณเรือง
 
1. นางสุดาวรรณ  อภิศักดิ์มนตรี
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. นายปิยมิตร  ท้วมศรี
2. นางสาวพิมพกานต์  บุญยรัตน์
3. นางสาวสุภัทชา  เปรมทอง
 
1. นางจุรีย์  ชื่นบาน
2. นางสาวมนต์ตรา  ไกรนรา
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกชพร   ตั้งถึงถิ่น
2. นางสาวกัญชพร   พรหมรัตน์
3. นางสาวกัญญ์วรา   พรหมรัตน์
 
1. นางสาวนิตยา   ทวีกิจการ
2. นางปัทมา   จรเด่น
 
5 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายจิรันธนิน  ขนาบแก้ว
2. นายณัฐพล   เมียนเพชร
3. นายสรวีย์  ทองเลี่ยมนาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจัตุพงศ์  ศุภศรี
2. นายเชาวน์   สุวรรณชล
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายภาณุพงศ์  สุวรรณเลิศ
 
1. นางสาวรวมพิศ  ภิญโญ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวหยดเทียน  ประทุมทอง
 
1. นายอิสร่อเฝน  บิลหล๊ะเต๊ะ
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นางสาวสิริกาญจน์  หมื่นทอง
 
1. นายอรรถชัย  ชูแก้ว
 
9 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวณัฐชนน  สุทาวัน
2. นายธีระธาดา  รุ่งสุวรรณ
3. นางสาวบุญจิรา  ส้มเขียวหวาน
4. นางสาวอธิรพร  จินดา
5. นางสาวอมรรัตน์  ธนอารักษ์
6. นางสาวเกสรา  ทองจำนงค์
7. นางสาวแกมกาญจน์  กิจสุบรรณ
8. นางสาวโชติกา  บุญเต็ม
 
1. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
2. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกวินนา  นิยมจิตร
2. นางสาวกัลยา  พิทักษ์วงศ์
3. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
4. นายธนสิทธิ์  จินดาโชติ
5. นางสาวสุดารัตน์  คูบูรณ์
6. นางสาวสุภัค  ช่วยโครธะ
 
1. นางนันท์นภัสร์  พรหมสิทธิ์
2. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
3. นางศิวาพร  ผลความดี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นันตา
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ญาณสูตร
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขลิบทอง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยสุริน
5. เด็กหญิงมินตรา  ปานชื่น
6. เด็กหญิงอภิญญา  เกตุกำพล
 
1. นางนันท์นภัสร์  พรหมสิทธิ์
2. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
3. นางศิวาพร  ผลความดี
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิริยศิลป์
2. เด็กชายภูริณัฐ  เมฆมณี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีคล้าย
 
1. นางบุญเรือน  สมจิต
2. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพัชรพร  เพชรพันธ์
2. เด็กหญิงภูริชญา  ศิวาโมกข์
3. เด็กหญิงเพชรชลิดา  ช่วยมณี
 
1. นางจิตรา  พิบูลย์
2. นายพหล  จุลนวล
 
14 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฐชยา  สุขแก้ว
 
1. Mr.Thomas  Thomassen
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายพรหมพิริยะ  พรหมสังคหะ
 
1. นางสาวชวนี  ปุริโสดม
 
16 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กวินธร
 
1. นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล
 
17 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 9 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ช่วยสุทธิ์
2. เด็กชายกิตติภัฎ  สาระจิตต์
3. เด็กหญิงจิตทิพย์  ฝอยทอง
4. เด็กหญิงลลิลธร  ชะบาพฤกษ์
5. นางสาวหัสญา  ธีระนานนท์
 
1. Mrs.Geralgine  Pugoy
2. นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 8 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายศุภวิชญ์  วิทยปรีชา
2. เด็กชายเอกอนันต์  มาลัย
 
1. นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์
2. นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง 5 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายธนธรณ์  คงสังข์
2. เด็กชายภัทรกร  อินทร์ทองคำ
3. เด็กชายอภิชาติ   พลไชยะ
 
1. นางบังอร  แป้นคง
2. นายสุชาติ  โชติมณี
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายนฤเดช  นักใกล้
2. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  สุขเกื้อ
3. เด็กชายวัชรินทร์  เพ็ชรมาก
 
1. นางบังอร  แป้นคง
2. นายสุชาติ  โชติมณี
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิรักษ์
 
1. นางจิตติยา  ทองอำภา