สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายนวิน  อักษรทอง
 
1. นายปราโมทย์   ช่วยพัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชนิสรา   ปุณนุวงศ์
2. นางสาววรรณกนก   รักษทิพย์
3. นางสาวเจนจิรา   มุณีแนม
 
1. นางจิตประภา  ศักดามาศ
2. นางสุจิตรา   สุวรรณบรรจง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงฉัตรรุ้ง  วาสนา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  รัตนธน
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมทิพย์
 
1. นายธวัช  แพรกทอง
2. นางสาวพนาทิพย์  เพชรเส้ง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญอริยวัฒน์
2. เด็กชายศราวุธ  คำเศษ
 
1. นางสาวพรพิมล  คงเปีย
2. นายวิชิต  วงษ์ทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60.1 ทองแดง 12 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายอรรถวิท  ฉายเรืองเกียรติ
 
1. นางสาวสุชาดา  ศรีอำมร
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ทองส่งแสง
2. เด็กชายปริญญ์ปิลันธ์  มานะจิตต์
3. เด็กชายพลากร  พัฒนภูมิ
 
1. นางมาลี   สอนเสริม
2. นางอารี  พรหมทอง