สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 12 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกชพรรณ  ปวงนิยม
2. นางสาวจอมขวัญ  เจริญสูงเนิน
3. นางสาวจิราวรรณ  รัตนวิจิตร
4. นางสาวฐานิดา  เลาเหล็ก
5. นางสาวธูปหอม  คาฮิลล์
6. นางสาวนัฐริกา  ควบพิมาย
7. นางสาวพัชราภรณ์  เจือกโว้น
8. นางสาวศุภนิดา  คำภูมี
9. นางสาวสวรรยา  ประสมสัตย์
10. นางสาวเทียนแก้ว  คาฮิลล์
 
1. นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร์
2. นายยรรยง  ปัญญา
3. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
4. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวพัชริยา  เครือบุญ
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67.34 ทองแดง 10 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  จีระไพโรจน์กุล
 
1. นางสาวโสภา  สุรัยรัตน์