สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวบุหงา  จงเด่นกลาง
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 9 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชญาณี  วรัญชัยกุล
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชญาณี  วรัญชัยกุล
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
4 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.8 ทอง 5 โรงเรียนเมืองคง 1. นายกสิกร  พรหมจันทึก
2. นายจตุรพร  ภูธร
3. นายพงศกร  นันทะเส
4. นางสาวพนิดา  พรอภัย
5. นางสาวพรวิภา  หมั่นนอก
6. นางสาวศรัณยา  ศรีสุวรรณโณ
7. นางสาวศิริพร  แสนนอก
8. นายสมพงษ์  โสมอินทร์
9. นางสาวสุทิศา  สิงห์ทอง
10. นายอตินารถ  คงเกษม
 
1. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยภัทร
2. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
3. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
 
5 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกฤชษมา  สกุลสิริชาติ
2. เด็กหญิงกัญญา  กาวนอก
3. นางสาวชลธาร  ฉนำกลาง
4. เด็กหญิงชลิตา  คำศิริ
5. เด็กหญิงชลินทร  หะขุนทด
6. เด็กหญิงธัญพร  หมั่นนอก
7. เด็กหญิงปริมประภา  เบี้ยกลาง
8. นางสาวรัตติกาล  มุ่งหามกลาง
9. นางสาวศิขรินทร์  ลัดบัวชุม
10. เด็กหญิงอภัสรา  ทองสนิท
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.9 ทอง 7 โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงสุณัฐชา  จันทะนาม
 
1. MissLi  Jing