สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76.57 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายณัชพล  รอดตะคุ
2. นายธนภัทร  พวงสันเทียะ
3. นายปัณณวัฒน์  หมายเจริญ
4. นายปิยชาติ  คำสุรีย์
5. นายพิเชษฐ์  พันชนะ
6. นายสิทธิพร  ปวงสุข
 
1. นางนิตย์  หมายเจริญ
2. นายสมชาย  หมายเจริญ
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กชายสุวิทย์  แซ่เล้า
 
1. นางสุชาติ  โมสูงเนิน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.7 เงิน 4 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายธนิต  ศรีสังข์
2. นางสาวปวิดา  ชอมขุนทด
3. นางสาวมนัสนันท์  เผียงสูงเนิน
 
1. นางสาวสมทรง  น้อยเจริญ
2. นางสุนี  งิมขุนทด
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73.6 เงิน 4 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วเขียว
 
1. นางสุชาติ  โมสูงเนิน