สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.83 ทอง 9 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงมาฆะวีร์  ทีวงศ์
 
1. นางสาวสุภาพร  เสาะขุนทด
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายณัฐพนธ์  นิตย์ภักดี
2. นายวันชัย  จันทร์กลาง
3. นายสิทธิไชย  อรุณวัฒนชัย
 
1. นายวิเชียร  ดีเปรี่ยม
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์