สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83.67 ทอง 9 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายกรกต  จอมสูงเนิน
2. นางสาวกรรณิกา  หน่วงกลาง
3. เด็กชายกฤษณพงศ์  หน่วยกลาง
4. นายกิตติพัฒน์   โตสกุลกิจ
5. นางสาวจุฑาทิพย์  ชอบสูงเนิน
6. นางสาวจุฑามาส  ชอบสูงเนิน
7. นางสาวฐิตินันท์   เที่ยงจันทึก
8. เด็กหญิงณัฐติยา   พุกการะเวก
9. นางสาวณิชารีย์  ธัญสม
10. นายธรรมนูญ   พันธ์พิทักษ์
11. เด็กชายธีรศักดิ์   อัศวธรรมกุล
12. นายนรากร  กันจันทึก
13. นายนาวิน   สิธิมา
14. นางสาวประภัสสร   หมวกเพ็ชร์
15. นางสาวพิณประภา   ติจันทึก
16. นายพีรพล   คำชอบ
17. เด็กชายภาวิน  ปฏิโก
18. นายยุทธนา   ทำมา
19. นายวสันต์   เจือจันทึก
20. นายวัลลภ   ธนสกุลศักดิ์
21. เด็กชายวิศรุต  หลงเจริญ
22. นางสาวศิรินันท์   เสือจันทึก
23. นายสิทธิพร   เติบจันทึก
24. เด็กหญิงสุทธิดา   เดชวรรณ
25. นางสาวสุทธิดา   ทุมพงษ์
26. นางสาวสุพัตรา   บุญมีทอง
27. นายอรรถพล   แก้ววิเศษ
28. เด็กหญิงอลิตตา   แลบัว
29. เด็กหญิงเบญจวรรณ   เสือจันทึก
 
1. นายเกียรติศักดิ์   เขลาขุนทด
2. นางโชติมา  วิลาศ