สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์   บุญเลิศ
 
1. นางพรทิพย์  เป่ยคำภา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกัลยากร  ศรีสุวนันท์
 
1. นางยุภา  บุญเพ็ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.2 เงิน 11 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกชกร    รุ่งเรือง
2. นางสาวกัญชพร   สุขพลี
3. นางสาวจุฑามาศ   เดชาสุรักษ์ชน
4. นางสาวนฤมล   เคียดธฤมาร
5. นางสาวสิริกาญจนา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนันทนา  วงศ์สมิตกุล
2. นางอัมพร  ดำรงรัตน์กุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.83 เงิน 5 โรงเรียนปัญญาประทีป 1. นางสาวปุณยาพร   ชาญพินิจพจน์
 
1. นางพัชนา  มหพันธ์