สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 77.67 เงิน 7 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวชุติมา  แสนสุริยวงศ์
2. นางสาวณัฏฐา  คะสุดใจ
3. นางสาวดาราวรรณ  อินทร์สอน
4. นายธนะศักดิ์  มูลศรีนวล
5. นางสาวพนิดา  ปาทา
6. นายภานุพงศ์  อุบัวบล
7. นางสาววิไลวรรณ  วะชุม
8. นางสาวศิริวรรณ  อินอุเทน
9. นางสาวเยาวเรศ  มีอยู่
10. นางสาวแพรวพลอย  ลิภา
 
1. นางประไพ  เหง้าน้อย
2. นางมณีรัตน์  กายราช
3. นางใจปอง  เรืองศรี